Referat fra Generalforsamlingen

Referat af generalforsamling 16/8 2021

 1. Valg af ordstyrer: Jørgen Rasmussen, som konstaterer at generalforsamlingen er lovformeligt indkaldt.
 2. Valg af referent Peter Schleisner
 3. Formandens beretning. Ved Claus Vangsgaard. Beretningen vil blive udsendt, og der henvises her til.
 4. Kommentarer til beretningen.

  • Specielt angående antallet af medlemmer i klubben. En stigende tendens synes bremset, formentlig pga. den nedsatte aktivitet i klubben pga. coronaen. Der er dog håb om fremgang specielt tilgang af unge og måske kvindelige medlemmer. Net-flix serien Queens Gambit kunne måske medvirke til dette. Nye forslag efterlyses i øvrigt. Ole Villadsen foreslår noget i retning af ”skakkens dag” med f. eks offentlige skakspil et befærdet sted, f. eks. i Veri Centret.
  • Der er mulighed for at tilmelde sig dommerkursus. Dette vil også være attraktivt for klubben. Jørgen Rasmussen er allerede tilmeldt. Claus Vangsgard anfører, at kurset vil finde sted i det nye Chess House, det vil strække sig over en weekend, der vil være undervisning ved en FIDE-dommer, klubben betaler, og det er ikke nogen forudsætning, at man har et højt ratingtal.
  • Carsten Leed anfører, at de tidligere afholdte lørdagsarrangementer forestået af Claus Vangsgaard har været en succes og efterlyser, at det gentages. Andre bifalder dette.
  • Formandens beretning godkendes
 5. Kassererens gennemgang af regnskabet ved Poul Guldbæk Olesen. Der henvises til det uddelte regnskab.
 6. Kommentarer til regnskabet.

  • Først og fremmest bemærkes et betydeligt overskud. Dette skyldes primært nedsatte udgifter pga. corona-situationen i det forløbne år, hvor diverse omkostningstunge arrangementer ikke har kunnet afholdes. Af noget mindre betydning er nedsatte udgifter til klubbladet, som længe ikke har udkommet. Vi er uvisse på, om det kommer i gang igen og afventer melding angående dette fra Erik Bøye.
  • Ole Villadsen studser over, at over ½ af klubbens udgifter går til DSU og 6. hovedkreds. Han spekulerer på, om dette skyldes en noget uhensigtsmæssig prioritering disse steder af skakkens elite frem for bredden, hvor man måske med fordel kunne anvende mere på at hverve nye medlemmer. Kan det ændres? Claus Vangsgaard og Poul Guldbæk Olesen forklarer, at den eksisterende fordeling af midlerne er svær at ændre, og at pengene til eliten også gavner bredden i form af f.eks. øget medieopmærksomhed og sponsorindtægter.
  • Leif Nørholm Jensen anfører, at beløbet som er skænket klubben af afdøde medlem Peter Fiskers efterladte kæreste bør anvendes til et specifikt formål frem for som nu blot at indgå i det generelle regnskab. Der er enighed om dette.
 7. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen anbefaler, at dette fortsætter uændret. Dette vedtages.
 8. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer: Ingen.
 9. Valg af bestyrelse. Claus Vangsgaard og Bent Slottved genvælges.

  Poul Guldbæk Olesen ønsker efter flere års fortrinlig indsats at gå af som kasserer pga. stort arbejdspres til anden side bl. a. som kasserer for DSU.  Det er derfor påkrævet, at der findes en ny kasserer. Denne behøver ikke at være medlem af bestyrelsen. Ingen melder sig umiddelbart. Poul fortsætter derfor en kort stund endnu og vil i øvrigt hjælpe en ny kasserer godt i gang til den tid.

  Valg af bestyrelsessuppleanter: Jesper Korsgaard og Ole Villadsen genvælges.

  Valg af revisorer og revisorsuppleanter: Niels Danstrup blev genvalgt som revisor, Svend Henriksen fortsætter og Jesper Korsgaard fortsætter som revisorsuppleant.

 10. Eventuelt. Carsten Leed efterlyser, at der forud for vores hyggeaftener offentliggøres en dagsorden for aftenen f. eks. på hjemmesiden. Han efterlyser også et sensor-bræt eller lignende, der kan bruges til fremvisning af partier frem for vores noget utidssvarende og slidte magnet-bræt. Claus Vangsgaard oplyser, at der formentlig kommer et påbud fra DSU om at anskaffe demo-brætter. Disse er dog indtil videre både dyre og vanskelige at betjene, og Torben Gregersen oplyser, at man har dårlige erfaringer med dem i Skanderborg skakklub. En anden mulighed kunne være fremvisning ved hjælp af projektor og Chess Base, noget som allerede forefindes. Peter Schleisner foreslår at Claus demonstrerer dette ved en kommende hyggeaften

Lynturneringer

Næste mandag (9/8) starter vi med en hyggeaften og evt. en lynturnering 9/8. Hvis man har lyst til at deltage i en omgang lyn over brættet, så kan man tilmelde sig på linket. Tilmeldingen er ikke bindende, men mere for at have et skøn på, hvor mange der kunne tænke sig at spille en sådan turnering.

Mandag 16/8 har vi generalforsamling, og i forlængelse af den afholder vi endnu en  lynturnering 16/8. Igen er tilmeldingen ikke bindende, men blot for at finde ud af, hvor mange der kunne have en interesse i sådan en turnering.