REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2018

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I VEJLBY-RISSKOV SKAKKLUB MANDAG DEN 20. AUGUST 2018 I VEJLBY SOGNEGÅRD

Generalforsamlingen havde i år deltagelse af 15 medlemmer: Claus, Bent, Poul, Eivind, Car-
sten, Henning, Leif, Peter S., Hans Jørgen, Jørgen F., Torben H., Kjeld, Svend, Ole V. og Jesper.
Desuden var 3 nye (håber vi!) medlemmer med ”på en lytter” : Thor, Nicolaj og Benjamin.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab fra regnskabsåret 1/7-17 – 30/6-18
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af:
• Bestyrelse (3 medlemmer på valg for en 2-årig periode)
• 2 bestyrelsessuppleanter (for ét år)
• 1 revisor (på valg for en 2–årig periode)
8. Revisorsuppleant
9. Eventuelt
REFERAT:
Ad 1) Valg af dirigent
Eivind Simonsen blev valgt.

Ad 2) Valg af referent
Poul G. Olesen blev valgt.
Ad 3) Formandens beretning
Beretningen blev omdelt og vil snarest blive offentliggjort på hjemmesiden.

Derefter kom der en længere diskussion om klubbens hjemmeside, hvor der blev udtrykt en del kritik af den nuværende webmaster og dermed bestyrelsen for den manglende ajourføring, og der blev stillet forskellige forslag til hvem, der skulle varetage opgaven fremover.

Det blev pointeret, at kritikken både drejede sig om den egentlige ajourføring af faktiske oplysninger (resultater, datoer, bestyrelsessammensætning osv.) og også det manglende ”liv” på siden, dvs. indlæg fra medlemmer om turneringsresultater, gode partier m.v., gerne suppleret med billeder. Resultatet blev, at Eivind sagde ja til at påtage sig opgaven som ny webmaster. Det blev samtidig besluttet, at alle medlemmer, der har lyst til at bidrage på siden, får tilsendt et log-in. Leif og Torben, der har vist særlig interesse for området, får muligvis en særlig funktion i denne forbindelse. Bestyrelsen følger op på denne beslutning på sit første møde og giver alle medlemmer besked om resultatet.

Desuden blev principperne for holdturneringen diskuteret. Især blev det fremhævet, at det var frustrerende med de mange afbud og de konsekvenser, som de får for spillerne for de øvrige hold. Claus opsummerede, at der i den forløbne sæson havde været usædvanligt mange afbud, og at bestyrelsen i den nye sæson vil bestræbe sig på at minimere antallet af afbud ved bl.a. at orientere medlemmerne om de præcise spilledatoer (ikke kun ugerne) i god tid og sørge for, at de fremgår tydeligt af klubbens hjemmeside.
Beretningens punkt om et planlagt arrangement af en IM-turnering for kvindelige spillere (WIM) i anledning af jubilæet gav anledning til et par kritiske bemærkninger mht. det forventede pengeforbrug. Claus nævnte, at det p.t. var den bedste måde at profilere klubben på eliteplan, og at omkostningerne ville kunne begrænses pga ”samdrift” med sideløbende stormesterturnering og Aarhus-mesterskaber i Chess House.

ad 4) Kassereren aflægger det reviderede regnskab fra regnskabsåret 1/7-17 – 30/6-18
Regnskabet blev omdelt og kommenteret. Årets resultat var et overskud på 1.895 kr., især begrundet i kontingentstigningen sidste år og færre udgifter til juleafslutning end forventet. Dette bevirker, at formuen nu er forøget fra ca. 9.000 til ca. 11.000 kr. , og det giver mulighed for flere aktiviteter, herunder jubilæumsarrangementer, nyindkøb af materiale og eventuelt forhøjede præmier i turneringerne.

Der blev bl.a. spurgt til hvor godt det går med at få kontingenterne krævet op, og kassereren svarede, at vi ikke længere har egentlige restancer over lange perioder – men at det desværre stadig er nødvendigt at rykke en del af medlemmerne. Desuden blev der spurgt til principper for betaling af kørsel ved holdkampene. P.t. giver klubben ikke tilskud pga de trods alt ret små afstande – men bestyrelsen tager gerne emnet op, hvis der er ønske om det. Umiddelbart vil det ellers kun blive aktuelt, hvis (når!) førsteholdet rykker op i divisionsturneringen. Muligheden for betaling via Mobile Pay blev også luftet. Det er ikke muligt p.t. og vil kræve, at klubben anskaffer sig en særlig telefon til dette formål.

ad 5) Fastsættelse af kontingent
Det blev vedtaget at fastholde uændret kontingent, dvs. pr. halvår 475 kr. for ordinære medlemmer, 375 kr. for seniorer over 65 år,  350 kr. for juniorer og 250 kr. for B-medlemmer.

ad 6) Indkomne forslag.
Der var i år ikke indkommet nogle forslag.

Ad 7) Valg af:
• Bestyrelse (3 medlemmer på valg for 2 år) : Poul G. Olesen blev genvalgt, Eivind Simonsen, der var suppleant, blev valgt ind, og Peter Schleissner blev nyvalgt. Bestyrelsen består desuden af Claus Vangsgaard og Bent Slottved.
• 2 bestyrelsessuppleanter: Ole Villadsen og Jesper Korsgaard blev valgt.
• Revisor (én på valg): Svend Henriksen blev genvalgt. Niels Danstrup er på valg i 2019.
• Revisorsuppleant: Jesper Korsgaard blev genvalgt

Ad 8) Eventuelt
a. Det blev nævnt, at bestyrelsen mandag 1/10 holder et internt arrangement i anledning af 70-års-jubilæet. Der bliver tale om ”en udvidet hyggeaften”, hvor tidligere medlemmer fra ”storhedstiden” bliver inviteret, og der formentlig også bliver arrangeret noget fælles spisning. Indbydelse kommer inden for et par uger.
b. Vedr. holdturneringen blev det bekræftet, at bestyrelsen også i år spørger alle medlemmer om interessen, før holdene udtages ca. 1/10. Turneringen starter som sædvanligt i uge 44.
c. Bestyrelsen overrakte Hans Jørgen en lille gave på 3 flasker rødvin som tak for hans store og stabile indsats med kaffebrygning, pasning af kantinen og oprydning.
Aftenen blev som sædvanligt afsluttet med klubmesterskabet i lynskakturnering, der havde 11 deltagere. Turneringen blev suverænt vundet af Jesper med maximumpoints.