GENERALFORSAMLING DEN 14. AUGUST 2017

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I VEJLBY-RISSKOV SKAKKLUB MANDAG DEN 14/8-2017

Der var 15 fremmødte (foruden de 5 bestyrelsesmedlemmer var det Svend, Carsten, Kjeld, Leif, Eivind, Hans Jørgen, Jens J., Jesper, Henning – og et nyt, kommende medlem Ole Villadsen).
På foranledning af Erik blev generalforsamlingen indledt med afsyngelse af en herlig skaksang.

1. Valg af dirigent
Leif Nørholm blev valgt.

2. Valg af referent
Poul G. Olesen blev valgt.

3. Formandens beretning
Claus Vangsgaards skriftlige beretning blev omdelt og kommenteret. Beretningen er tilgængelig for alle og refereres derfor ikke her. En del af punkterne fra beretningen blev drøftet under ”eventuelt” (se nærmere under pkt. 8). Beretningen blev godkendt.

4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab fra det foregående kalenderår
Som følge af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (jf. punkt 6), der lægger op til at regnskabsåret fremover følger ”skaksæsonen” (efterår/forår) blev der i år fremlagt to regnskaber :
a. Erik Bøye, som var kasserer frem til årsskiftet, fremlagde regnskabet for 2016. Dette viste et underskud på 3.412 kr., især begrundet i en stor aktivitet på ”klubbladsfronten” med udgivelse af hele 7 numre (en udgift på 5.500 kr.) samt indkøb af 5 nye skakure. Regnskabet blev godkendt.
b. Poul G. Olesen, som er ny kasserer, fremlagde et overgangsregnskab for 1. halvår af 2017.
Dette regnskab viste et beskedent overskud på 172 kr.  for det halve år – men det blev nævnt, at efteråret plejer at være økonomisk ”tungere” pga færre klubaftener (og dermed færre  kantineindtægter) samt klubbens tilskud til julefesten.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen fremlagde et budgetoverslag for det kommende budgetår 2017/18. Tallene viste, at det ville kunne løbe rundt med uændret kontingent, men at der så stort set ikke var mulighed for nyanskaffelser eller nye initiativer. Da kontingentet til DSU desuden er steget en del i de seneste år, og klubkontingentet ikke var steget i 5 år, foreslog bestyrelsen en forhøjelse på 50 kr. pr. halvår for alle medlemskategorier, med virkning fra 1. januar 2018. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Satserne hedder herefter :

475 kr. for ordinære medlemmer –  375 kr. for seniorer over 65 år 350 kr. for juniorer –  og 250 kr. for B-medlemmer.

6. Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslog en del ændringer i klubbens vedtægter. Forslaget var sendt rundt til medlemmerne forinden. Baggrunden for forslaget var følgende ønsker :
• Ønske om at omlægge regnskabsåret så det ikke længere følger kalenderåret – men i stedet ”klubsæsonen” (efterår/forår), så timingen med fremlæggelse i august passer bedre.
• Præcisering af regler for udmeldelser pga henholdsvis kontingentrestance og andre årsager
• Sletning af begrebet ”passive medlemmer” (som ikke bruges i praksis)
• Et generelt mere nutidigt sprog
På selve mødet kom der et ændringsforslag til det oprindelige forslag : Det drejede sig om § 13, hvor bestyrelsen gerne ville ændre forslaget og gå tilbage til valg af to revisorer.
Poul og Claus gennemgik forslaget, der gav anledning til et par sproglige korrektioner og et par opklarende spørgsmål, men i øvrigt var der fuld opbakning til intentionerne bag ændringerne. Generalforsamlingens deltagere vedtog enstemmigt det nye forslag (incl. ændringsforslaget), som herefter er gældende. De nye vedtægter vil blive lagt på klubbens hjemmeside.

7. Valg af :
Bestyrelse
Claus Vangsgaard og Bent Slottved blev enstemmigt genvalgt for en 2-årig periode (dvs. frem til 2019). De 3 øvrige medlemmer af bestyrelsen, Erik Bøye, Poul G. Olesen og Eigil Andersen er valgt for endnu et år. Bestyrelsen konstituerer sig selv – i henhold til vedtægterne – på sit næste møde.

Bestyrelsessuppleanter
Eivind Simonsen blev genvalgt til 1. – og Leif Nørholm til 2. suppleant for en étårig periode.

• Revisor og revisorsuppleant
Niels Danstrup blev genvalgt for 2 år (frem til 2019). Den anden revisor, Svend Henriksen, er valgt frem til 2018). Jesper Korsgaard blev valgt til revisorsuppleant for endnu ét år.

 • • Claus nævnte, at Dansk Skak Union har lagt op til en væsentlig skærpelse af kravet til skakdommere (tidligere kaldet turneringsledere), både hvad angår uddannelse og aktivitet. Dette vil givetvis komme til at give problemer både for VRS og generelt. Claus følger op på, hvad der kommer til at ske på området. I den forbindelse blev det nævnt, at det helt klart ville være en fordel, hvis flere medlemmer tog den nye dommeruddannelse eller eventuelt fik ”støvet en gammel uddannelse af”.  Klubben vil i så fald formentlig være klar til at afholde omkostningerne til kurser m.v.
  • Behovet for mere aktivitet fra medlemmerne mht indlæg til hjemmesiden og klubbladet (hvis det skal kunne fortsætte) blev igen nævnt.
  • Claus gentog et tidligere forslag om en ”undervisningslørdag”, som så ud til at kunne skaffe opbakning blandt de tilstedeværende.
  • Der kom forslag om at belønne medlemmer, der skaffer nye folk i klubben.
  • Det lave deltagerantal i hurtigturneringerne blev igen drøftet, og det blev nævnt, at den sene indbydelse kunne være et problem, samt at en aftale med et (helst større) antal om straks-tilmelding kunne øge interessen for deltagelse blandt klubbens øvrige medlemmer. Det er især blandt klubbens lavere ratede spillere, at tilslutningen er begrænset.
 • Det blev foreslået, at klubben skulle præmiere topscorerne i holdturneringen.
  • Der var enighed om at de månedlige ”teori- og hyggeaftener” er en succes, trods beskedent fremmøde, og der var ingen, der talte for en afskaffelse. Der kom forslag til nye aktiviteter på disse aftener: simultanskak og handicapturneringer (hurtigskak/lyn).
  • Klubben har 70 års-jubilæum i 2018, og det kunne være anledning til arrangement af både noget “skakligt” og noget socialt for medlemmerne.

Bestyrelsen tager disse punkter/forslag op på de kommende møder.

Herefter var der klubmesterskab i lynskak, som Claus vandt – ligesom sidste år!

SÅ ER DET SKAKTID

Indbydelserne til klubbens to efterårsturneringer kan ses på dsus turneringssystem, og fristen for tilmelding til vores hurtigturnering nærmer sig. Både vrsere og gæster fra andre klubber er velkomne og bedes tilmelde sig snarest -og senest søndag. Venligst skriv jer på tilmeldingslisten eller ring til Claus.

Indbydelsen til hurtigturneringen kan ses HER

Inbydelsen til VRS Efterår 2017 kan ses HER