Generalforsamling 2020 – referat

Referat fra generalforsamlingen i VRS 17/8 2020

1. Valg af dirigent: Jesper Korsgaard

2. Valg af referent: Peter Schleisner

3. Formandens beretning – ved Claus Vangsgård.

Der henvises til den udleverede skriftlige beretning. Denne godkendes.

Efterfølgende var der spørgsmål/diskussion af enkelte emner fra beretningen:

A. Ole Villadsen har bemærket, at der i den forløbne sæson har været usædvanlig mange afbud til især holdturneringen. Claus anfører, at årsagen til dels kan være at flere medlemmer af forskellige grunde er faldet fra, til dels at de fleste hold spiller samme ugedag – mandag, og at alle måske ikke har været tilstrækkelig opmærksomme på enkelte ændrede ugedage. Jørgen Rasmussen foreslår, at holdlederne med mellemrum ”stikker hovederne sammen” og også kontakter deltagerne forinden for at sikre, at de kan møde op. Poul Guldbæk Olesen bakker dette op, det kunne evt. foregå på en hyggeaften.

B. Som respons på Claus orientering om manglen på dommere oplyser Jørgen Rasmussen, at han gerne vil på dommerkursus. Forsamlingen stiller sig positivt til dette.

4. Kassereren aflægger regnskab – ved Poul Guldbæk Olesen – Dette godkendes. Der henvises i øvrigt til dette.

Efterfølgende diskuteres følgende punkter:

A. Jørgen Frank kommenterer, at der er en relativt stor udgift til klubbens skakblad – der henvises til diskussionen af dette under eventuelt.

B. Jesper Korsgaard har bemærket stort madspild efter julefrokosten og foreslår derfor mere begrænset indkøb næste gang.

C. Ole Villadsen opkaster spørgsmålet om eventuelle sponsorater til klubben; andre steder synes man at have succes med dette. Vores eneste sponsor har været Jutlander Bank, som især takket være Erik Bøyes indsats har været gavnlig for klubben. Det er dog formentlig svært og arbejdskrævende at skaffe nye sponsorer. Evt. kunne man tage det op i bestyrelsen og nedsætte en arbejdsgruppe af interesserede medlemmer.

5. Fastsættelse af kontingent. Dette forbliver uændret.

6. Indkomne forslag: Ingen fra hverken bestyrelse eller medlemmer.

7. Valg af bestyrelse. Eivind Simonsen, Poul Guldbæk Olesen og Peter Schleisner er på valg og genvælges. Som bestyrelsessuppleanter genvælges Jesper Korsgaard og Ole Villadsen

8. Valg af revisorer: Svend Henriksen er på valg og genvælges. Den anden revisor er Niels Danstrup. Som revisorsuppleant genvælges Jesper Korsgaard

9. Eventuelt.

A. Carsten Leed foreslår, at der udsendes skriftligt referat fra bestyrelsesmøderne til medlemmerne. Bestyrelsen stiller sig positivt, referatet vil blive udsendt på mail og ikke fremgå af hjemmesiden.

B. Klubbladets fremtid diskuteres. Medlemmerne er generelt glade for bladet, og man opfordres til at bidrage med indhold til de næste numre. Arbejdet med klubbladet har

påhvilet Erik Bøye, og bladets fremtid står og falder formentlig med hans indsats. Vi vil tage en snak med ham om hans mulighed for at fortsætte.

C. Jørgen Rasmussen roser det i januar afholdte lørdagsarrangement under ledelse af Claus og foreslår lignende fremover. Dette bifaldes generelt, f. eks hvert ½ år. Claus er positiv.

D. Diskussion af indholdet ved hyggeaftenerne. Man er glad for Claus problemgennemgang, men som 1 prioritet kunne man også ønske sig, at flere gennemgik egne partier. Måske er folk for generte til at melde sig til dette. Det er der ingen grund til. Vi bør alle være opmærksomme på at få egnede partier – uanset resultatet – gennemgået i fællesskab.

E. Jørgen Frank efterlyser flere kommentarer til de enkelte partier i holdturneringen. Almindelig enighed om, at det ville være fint. Claus mener, det bør være et krav til spillerne, at de efterfølgende bruger et par linjer til at beskrive partiet.

F. Hans Jørgen Mikkelsen overrækkes en lille vingave som påskønnelse af hans store arbejde som ”kantinebestyrer”

G. Peter Schleisner fremlægger de resterende bøger fra den boggave, klubben fik i arv for et par år siden, til fri afhentning af de interesserede medlemmer.

Turneringsstart og Covid 19

Heldigvis kan vi nu lade vores skaksæson begynde igen som vanligt – næsten – efter sommerferie og corona-pause. Men coronaen er her jo stadigvæk, og smittetrykket har som bekendt været stigende her i byen. Sundhedsstyrelsens og DSUs retningslinjer fra juni gælder stadig. Der skal derfor heller ikke være tvivl om, at vi i vores klubtager det alvorligt og gør hvad vi kan for at begrænse risikoen.
Indtil videre har vi kun 1 lokale til rådighed. Her må vi dog være op til 50 personer, så det er så også rigeligt stort nok til os
Afstandskravet under spil er mindst 1 m fra næsetip til næsetip. I kampens hede kan det være svært at huske på, men prøv alligevel. Lad være med at stimle tæt sammen om et spændende slutspil eller lign. Analyser efter spillet kan foregå i gangarealet.
Mundbind er ikke et krav fra myndighederne eller DSU, men vil alligevel helt sikkert være en god ide.
Undlad håndtryk før og efter kampen. Brug håndsprit når du skifter bræt. Klubben vil sørge for at stille håndsprit frem på alle borde, men medbring også gerne dit eget.
Køkkenet er desværre også lukket indtil videre. Klubben stiller dog kopper, te og kaffe frem. Indtagelse af enhver form for madvarer under spillet er klart frarådet.
Meld afbud eller gå hjem, hvis du føler dig sløj eller på anden vis mistænker, at du kunne være smittet.
Men trods alle disse kedelige begrænsninger: Vel mødt og god kamp!