Vedtægter

Vedtaget på VRS` ordinære generalforsamling den 15. august 2022.

VEDTÆGTER FOR VEJLBY-RISSKOV SKAKKLUB

§ 1. Klubbens navn er Vejlby-Risskov Skakklub. Den er medlem af DSU (Dansk Skak Union) og dér igennem af FIDE (Féderation International d`Echec) og ICCF (International Correspondence Chess Federation)

§ 2. Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet.

§ 3. Formålet søges opnået ved, at klubben arrangerer turneringer, instruktion og undervisning m.v. Desuden bakker klubben op om og opfordrer til medlemmernes deltagelse i andre klubbers og unioners turneringer.

§ 4. Medlemsskabet er åbent for alle, med mindre vedkommende er udelukket af Dansk Skak Union eller en dertil tilsluttet forening.

§ 5. Medlemmerne inddeles i:

a) Aktive medlemmer, der betaler fuldt kontingent.

b) Juniorer (medlemmer under 20 år).

c) Pensionister (medlemmer over 65 år.

d) B-medlemmer (medlemmer, som er tilsluttet Dansk Skak Union gennem en anden klub og som er berettiget til at deltage i klubbens normale aktiviteter, dog ikke holdkampe).

e) Æresmedlemmer, der er kontingentfri, kan udnævnes af generalforsamlingen.

§ 6. Kontingentet for de enkelte medlemskategorier fastsættes på generalforsamlingen. Aldersgrænserne for juniorer og seniorer ændres, hvis DSU ændrer sine tilsvarende.

§ 7. Hvis et medlem ikke har betalt kontingent til den fastsatte betalingsfrist, kan bestyrelsen efter 2 rykkere udmelde vedkommende af klubben og dermed af Dansk Skakunion, som orienteres om eventuelle kontingentrestancer

§ 8. Udviser et medlem usportslig optræden eller modarbejder klubbens virksomhed kan vedkommende ekskluderes af klubben. Eksklusion vedtages af bestyrelsen med 3/4-majoritet. Den kan indankes for den førstkommende generalforsamling, der har den endelige afgørelse.

§ 9. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den indvarsles via klubbens hjemmeside med 14 dages varsel. Samtlige medlemmer af klubben er stemmeberettigede. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i august måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab for den seneste regnskabsperiode

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af:

a. bestyrelse

b. bestyrelsessuppleanter

c. to revisorer

d. én revisorsuppleant

8. Eventuelt

Afgørelse træffes ved simpelt flertal med mindre andet er forudsat i disse vedtægter.

§ 10. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen afholdes.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne fremsætter ønske herom. Indkaldelse sker også her med 14 dages varsel via hjemmesiden.

§ 12. Bestyrelsen består af fem medlemmer, der konstituerer sig med formand, kasserer og sekre- tær. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, idet der på lige år vælges to og på ulige år vælges tre medlemmer. Der vælges hvert år to bestyrelsessuppleanter for ét år ad gangen.

Bestyrelsen optræder på klubbens vegne og kan under ansvar for generalforsamlingen disponere til klubbens bedste og formålets fremme. Bestyrelsen, der selv fastsætter sin forretningsgang, er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Afgørelse træffes ved simpelt flertal, og ved lige stemmetal er formandens stemme afgørende.

§ 13. Klubbens regnskab revideres af to revisorer, der vælges af generalforsamlingen for en toårig periode med forskudt valgperiode. Der vælges desuden en revisorsuppleant for et år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke være revisorer eller -suppleanter.

§ 14. Ændringer i klubbens vedtægter kan kun besluttes på en generalforsamling, hvor 1/3 af klub- bens medlemmer er til stede, og kun når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

§ 15. Bestemmelse om klubbens opløsning kan vedtages, når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer på en generalforsamling stemmer for. I så fald indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med almindeligt flertal. Ved optællingen af stemmer medregnes også tilkendegivelser fra medlemmer, som er indhentet på forhånd skriftligt eller telefonisk.

§ 16. Tvivl om forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

vrsk.dk