Referat af generalforsamling den 15. august 2016

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I VEJLBY-RISSKOV SKAKKLUB  MANDAG DEN 15/8-2016

1. Valg af dirigent
Leif Nørholm blev valgt.

2. Valg af referent
Poul G. Olesen blev valgt.

3. Formandens beretning
Claus Vangsgaards skriftlige beretning blev omdelt og kommenteret. Blandt hovedpunkterne kan her fremhæves følgende :
• Klubben har haft en vis fremgang i medlemstallet, der giver grund til optimisme
• Især vores unge spillere, Freja og Bjarke Vangsgaard, har opnået flere flotte resultater
• Den organisatoriske situation er blevet forbedret, via flere aktive deltagere i bestyrelse og til udførelse af praktiske opgaver i klubben
• Klubbladet er udkommet regelmæssigt næsten hver måned
• Antallet af turneringer i klubregi har været nogenlunde status quo i forhold til tidligere år
• De månedlige ”teori- og hyggeaftener” har været en succes, trods beskedent fremmøde
I den efterfølgende diskussion af beretningen blev især to punkter diskuteret :
• Principperne for udtagelse af hold til holdturneringen. Her var der stemning for at alle medlemmer forud for sæsonen spørges om deres vilje til at spille holdskak i den kommende sæson og at holdene i højere grad ligger fast fra gang til gang.  Bestyrelsen drøfter herefter den videre procedure.
• En opdateret medlemsliste med mailadresser og telefonnumre blev efterspurgt. Bestyrelsen har nu ansvaret for at få udarbejdet en sådan, og det er målet, at den skal ligge klar i god tid før den kommende klubturnering starter. Det blev besluttet, at den skal ligge på hjemmesiden men være beskyttet med en kode, som kun medlemmerne kender. Poul er sat på opgaven, og Bent har efterfølgende bekræftet, at denne løsning er teknisk mulig.
Formandsberetningen blev herefter godkendt.

4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab fra det foregående kalenderår
Erik omdelte og fremlagde regnskabet for kalenderåret 2015. Den økonomiske situation havde været ret stabil, og driftsresultatet var blevet et beskedent underskud på godt 200 kr. og en stabil på egenkapital på ca. 12.500 kr. Regnskabet var endnu ikke blevet forelagt revisorerne, men det ville ske snarest. Generalforsamlingen godkendte regnskabet enstemmigt, med forbehold for at revisorernes efterfølgende godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, og dette blev vedtaget. Det almindelige kontingent er hermed fortsat 425 kr. pr. halvår, og de øvrige satser kan læses på hjemmesiden. Det blev vedtaget at undersøge mulighederne for tilmelding af kontingentopkrævning til PBS. Bestyrelsen arbejder videre med dette.

6. Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslog et par præciseringer til vedtægterne. I praksis var der tale om opfølgning på en praksis, som allerede er indført. En principbeslutning om at indkalde generalforsamlingen via hjemmesiden fra generalforsamlingen i 2013 skulle formaliseres, og det var desuden bestyrelsens ønske at formalisere de seneste års praksis med at afholde generalforsamlingen i august måned, for derved at lade den være et ”startskud” til den nye sæson. Ændringerne blev vedtaget enstemmigt. Det betyder, at ordlyden i § 8, stk. 1 fremover er sådan :
”Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den indvarsles via klubbens hjemmeside med 14 dages varsel. Samtlige medlemmer af klubben er stemmeberettigede. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i august måned med følgende dagsorden …. ”
Vedtægterne bliver nu tilrettede og lagt på hjemmesiden.

7. Valg af :
• Bestyrelse
Erik Bøye og Poul G. Olesen blev genvalgt og Eigil Andersen nyvalgt for 2 år (frem til 2018). De to øvrige medlemmer, Claus Vangsgaard og Bent Slottved, er valgt frem til 2017). Bestyrelsen konstituerer sig selv på det førstkommende møde.
• Bestyrelsessuppleanter
Eivind Simonsen blev valgt til 1. suppleant (for ét år, frem til 2017) og Leif Nørholm til 2. suppleant (for 2 år, frem til 2018).
• Revisor og revisorsuppleant
Svend Henriksen blev genvalgt for 2 år (frem til 2018). Den anden revisor, Niels Danstrup, er valgt frem til 2017). Jesper Korsgaard blev valgt til revisorsuppleant for ét år.

8. Eventuelt
Ingen særlige emner under dette punkt. Generalforsamlingen blev afsluttet med afsyngelse af en skaksang.

Herefter var der lynskakturnering, som Claus vandt med maximumpoints.

Halvvejs ved EM i Prag

Ved årets EM for ungdom i Prag er vi nu nået halvvejs. Som altid er der tale om meget hård modstand og mange spillere fra især Østeuropa har en spillestyrke, der langt overstiger deres ratingtal. Derfor skal man ikke rejse til EM for at score rating, men et eventuelt ratingtab vindes hurtigt ind igen på grund af den ekstremt lærerige turnering. Ikke alene får man spillet en række meget hårde partier, men koncentrerede forberedelser og grundige efteranalyser af partierne giver masser af nyttig viden og kamptræning.
For både Freja og Bjarke har det været meget vanskeligt at forberede sig på modstanderne, da de enten kun har få relevante partier i databasen eller også har de valgt at spille noget andet end normalt.
Bjarke er seedet 90 ud af 110 i den meget stærke B18-klasse. I de første fire runder mødte han spillere med et gennemsnit på 2225 inden han i runde fik en 1850 modstander. Det har indtil videre kun givet to remiser, men undervejs har der været flere muligheder for at score flere point, så det kunne nemt have været en meget fin start på turneringen. Desværre er modstanden så stærk, at en fordel kan forsvinde ved blot en mindre unøjagtighed, hvilket skete i et par af partierne.
Freja er seedet 12 ud af 60 i G18-klassen, men gruppen er meget jævnbyrdig. Efter fem runder har Freja scoret 2½, hvilket er noget under forventet, men en god slutspurt kan sagtens hente det tabte hjem. Undervejs har Freja spillet gode partier, men to fejl op til tidskontrollen kostede ret dyrt i gode stillinger mod spillere, som hun normalt burde slå uden de store problemer. Det er dog også blevet til et par gode partier i runde 3 og 4, hvor hun vandt på henholdsvis et kraftigt kongeangreb og på et godt slutspil.
Turneringen kan følges på http://www.eycc2016.eu/ eller på www.skak.dk, hvor der er daglige reportager fra turneringen.

Dagsorden til generalforsamling mandag den 15/8

Hej VRS-ere,

Så nærmer vi os hastigt VRS` årlige generalforsamling. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne opfordre alle til at møde op, så vi kan få nogle gode ideer og diskussioner om de fremtidige aktiviteter i klubben 🙂 Her følger en dagsorden for “slagets gang” i løbet af aftenen. Vi afslutter som sædvanligt med en lynturnering.

vh Poul

GENERALFORSAMLING I VEJLBY-RISSKOV SKAKLUB
MANDAG DEN 15. AUGUST 2016

Dagsorden ifølge klubbens love:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab fra det foregående kalenderår (2015) 
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag.  Bestyrelsen kommer med forslag om et par mindre vedtægtsændringer
7. Valg af :
• Bestyrelse (Der skal vælges tre medlemmer. Erik Bøye og Poul G. Olesen er villige til genvalg. Jørgen Frank er udtrådt i perioden og ønsker ikke genvalg. De to øvrige medlemmer, Claus Vangsgaard og Bent Slottved, er valgt for endnu et år).
• Bestyrelsessuppleanter (Vi har p.t. ingen bestyrelsessuppleanter. Der skal vælges to:
én for to år og én for ét år) .
• Revisor (Der skal vælges én revisor. Svend Henriksen er på valg. Den anden revisor, Niels Danstrup, er valgt for endnu et år).
• Revisorsuppleant (Der skal vælges én for ét år. Jesper Korsgaard er på valg).
8. Eventuelt

Så er det SKAKTID

På mandag 8/8 sæsonstart med hyggeskak/ teori og følgende mandag 15/8 afholdes klubbens ordinære GENERALFORSAMLING. ( se indkaldelsen nedenfor)

Indbydelserne til Vrses to efterårsturneringer ligger nu på dsus hjemmeside, og det er nu tid at melde sig til:
VRS EFTERÅRSHURTIGTURNERINGEN 22/8 og 29/8. Tilmelding til Claus 86211156 eller online HER
VRS EFTERÅRS EMT syv mandage- start 12/9. Tilmelding til Claus eller online HER

Der er masser af muligheder for at spille skak, og en del Vrsere er meget aktive både ude og hjemme.
Klubbens tre “Vangsgårde” har i foråret deltaget i to tyske turneringer ( Potsdam og Hassloch). Vi havde fire spillere med i Chess Houses sommerturnering. Bjarke blev nr. 3 og Claus nr. 5. Hans Jørgen og Leif klarede sig også godt med henholdsvis 4 og 3 1/2 p.
Bjarke og Freja er ved at blive rigtig stærke og har forlængst ratingmæssigt overhalet ” den gamle”. De har pt. over 2000 i elorating.
Poul var med i Horsens Lang Weekend, og hans 2 p. var nok til at score en ratingfremgang på 59. Turneringen havde 136 deltagere og samlet vinder var IM Mikkel Antonsen.
Hans Jørgen og Kjeld var til Sommer EMT i Syddjurs. Her vandt Kjeld sin gruppe – basis 4 med 4 1/2 p. Der var 34 deltagere og turneringsvinder blev Johan Hardlei.

For dem, der synes at en ugentlig skakaften er i underkanten, kan følgende turneringer anbefales:
Fem onsdage i Chess House- start 17/8
Syv tirsdage i Skanderborg Skakklub- start 13/9
Otte torsdage i Nordre Skakklub- start 15/9
Weekenden 9.- 10. og 11. september i Skanderborg Skakklub.
Indbydelser og tilmelding på dsus turneringssystem. HER

Torben