Alle indlæg af Poul Guldbæk Olesen

PRÆMIER I HURTIGTURNERINGEN

Klubben giver et tilskud på 800 kr. oveni indskuddet på 22 x 100 kr., så der derved bliver 3.000 kr. i præmiesum, som fordeles således :

1. præmie : 1.000 kr.
2. præmie : 500 kr.

BEDST UNDER 1800 :
1. præmie : 500 kr.
2. præmie : 250 kr.

BEDST UNDER 1500 :
1. præmie : 500 kr.
2. præmie : 250 kr.

Ved ligestilling bliver fordelingen afgjort ved korrektion.  Hver spiller kan kun vinde én præmie.  På gensyn mandag 🙂

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING

Referat fra generalforsamling i Vejlby-Risskov Skakklub 19/8 2019

1. Jesper Korsgaard vælges til dirigent og konstaterer at formalia er i orden.

2. Peter Schleisner er referent.

3. Formandens beretning ved Claus Vangsgaard: Der henvises til den uddelte skriftlige
beretning (som alle klubbens medlemmer vil kunne få ved henvendelse til Claus). Supplerende kan oplyses:
Der orienteres om problemerne for Chess House. 2 andre Århusianske klubber, Nordre og Skolerne stod pludselig uden spillelokaler. Det lader til at Nordre nu har fundet et egnet lokale, men Skolerne har anmodet om i en formentlig kortere periode at måtte spille hos os. Ole Villadsen spørger hvad det konkret vil betyde. Claus oplyser, at der sædvanligvis kun er ca 8 medlemmer i Skolerne, der spiller klubturnering, og de vil uden problemer kunne være i samme lokale som os om mandagen. Der er i øvrigt almindelig enighed om at de er velkomne. Claus pointerer, at nu hvor Chess House ikke længere kan tegne århusiansk skak, vil det være fint hvis VRS var mere aktiv udadtil.
Beretningen godkendes af forsamlingen

4. Kassererens beretning ved Poul Guldbæk Olesen: Der henvises til det uddelte skriftlige regnskab (som alle klubbens medlemmer vil kunne få ved henvendelse til Poul). Regnskabet gennemgås i detaljer. Der bemærkes specielt at ca. 2/3 af klubbens udgifter udgøres af kontingent til Dansk Skakunion (DSU), og Ole Villadsen undrer sig over beløbets størrelse. Poul oplyser, at det kan virke voldsomt,
men er uundgåeligt, og at han i kraft af sin post som kasserer i DSU kan oplyse, at DSU synes at forvalte pengene fornuftigt. DSU giver også tilskud til 6 hovedkreds.
Konklusionen på gennemgangen af regnskabet er, at økonomien er fornuftig og kan
forventes at være det til næste år også.
Ole Villadsen spørger om der er behov for regler for kørselstilskud ved deltagelse i f. eks holdskak. Poul svarer, at beløbene foreløbig er så beskedne, at der ikke er grund til at lave regler for dette. Situationen bliver dog anderledes, såfremt førsteholdet rykker op.
Regnskabet godkendes af forsamlingen.

5. Fastsættelse af kontingent. Dette forbliver uændret. Det har været på tale at nedsætte kontingentet for unge spillere for på den måde måske at tiltrække nye medlemmer, men i stedet har man i bestyrelsen valgt at lade denne gruppe slippe med et lavere indskud ved klubturneringer.

6. Indkomne forslag: Ingen

7. Valg : Claus Vangsgaard og Bent Slottved er på valg til bestyrelsen og genvælges. Ole Villadsen og Jesper Korsgaard genvælges som suppleanter. Jesper er første suppleant. Niels Danstrup genvælges som revisor og Jesper Korsgaard som revisorsuppleant.

8. Eventuelt
Det diskuteres, hvad der kan gøres for at tiltrække nye medlemmer. Det er her væsentligt, at vi alle, når der er mulighed for det, reklamerer for klubben. Jesper Korsgaard fremviser som muligt eksempel til efterfølgelse et billede af en plakat, der reklamerer for Kolding Skakklub. Det er af betydning, at hjemmesiden fortsat er spændende og varieret, og alle er velkomne til at komme med indlæg. Alle har således mulighed for at få eget log-in og skrive direkte på hjemmesiden. Alternativt kan indlægget mailes til Eivind Ortind Simonsen, der vil bringe det videre. Der er ingen censur.
Peter Fisker Hansen er kulturhistoriker og vil gerne bidrage med mange og forskelligartede indlæg med baggrund i hans interesse for skak i en større sammenhæng og hans store samling af skaklitteratur. Dette hilses velkomment af forsamlingen.

Herefter afholdt vi det årlige klubmesterskab i lynskak, som blev vundet af Jesper Korsgaard med 8½ p. af 9.

NEDTÆLLING TIL GENERALFORSAMLINGEN

Som annonceret for snart længe siden afholder vi generalforsamling på mandag den 19/8, hvor alle (både A- og B-)-medlemmer er velkomne. Her følger lige et par bemærkninger i den forbindelse :
Klubbens regnskab for 2018/19 er netop her i aften blevet godkendt af revisorerne. Det bliver ikke lagt her på siden – men interesserede kan få det pr. mail via kassereren.
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne – og bestyrelsens varslede forslag om nedsat kontingent til yngre klubmedlemmer er taget af bordet til fordel for et forslag om nedsat indskud i klubbens turneringer.
På gensyn på mandag 🙂

Generalforsamling 2019

GENERALFORSAMLING 2019

Vejlby-Risskov Skakklub indkalder hermed til den årlige, ordinære generalforsamling i Vejlby Sognegård mandag den 19. august 2019, kl. 19.00.

Aftenens dagsorden, som følger klubbens vedtægter, ser sådan ud:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab for regnskabsåret 1/7-18 – 30/6-19. Regnskabet bliver offentliggjort cirka en uge før generalforsamlingen.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag. Bestyrelsen kommer her med et forslag om nedsat kontingent for studerende. Øvrige forslag skal ifølge vedtægterne være Claus Vangsgaard i hænde senest en uge før, dvs. mandag den 12/8, kl. 18.00 (hvor bestyrelsen mødes og derefter offentliggør eventuelle forslag på vrsk.dk)
7. Valg af:
• Bestyrelse (to medlemmer på valg for en 2-årig periode). Claus Vangsgaard og Bent Slottved er på valg. Øvrige medlemmer er p.t. Poul G. Olesen, Eivind Simonsen og Peter Schleissner.
• To bestyrelsessuppleanter (på valg for en 1-årig periode). Ole Villadsen og Jesper Korsgaard er på valg.
• Én revisor (på valg for en 2–årig periode). Niels Danstrup er på valg.
8. Revisorsuppleant.   Jesper Korsgaard er på valg.
9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen afholder vi som sædvanligt klubmesterskab i lynskak.  På gensyn den 19/8 🙂

PRÆMIER I DEN AKTUELLE HURTIGTURNERING

PRÆMIER I HURTIGTURNERINGEN

Som alle deltagere ved, så har I hver givet 100 kr. i indskud.  Klubben gIver så et tilskud på 600 kr. og har fastlagt følgende præmiebeløb :

  1. præmie :  1.000 kr.
  2. præmie :       500 kr.
  3. præmie :       300 kr.

RATINGPRÆMIER TIL SPILLERE UNDER 1800 :

  1.  præmie :  500 kr.
  2. præmie : 300 kr.

RATINGPRÆMIER TIL SPILLERE UNDER 1450 :

  1. præmie : 500 kr.
  2. præmie : 300 kr.

Ved ligestilling bliver præmiefordelingen afgjort ved korrektion.

Som sædvanlig kan hver spiller kun vinde én præmie.

Præmier uddeles efter sidste runde mandag aften.