Kategoriarkiv: Generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Referat fra generalforsamlingen 4/12 2023

Formanden byder velkommen og forklarer om baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling: Pga. problemer i forbindelse med bankskifte var klubben i en længere periode ude afstand til at udbetale regninger fra kontoen. Revisorerne kunne derfor på tidspunktet for den ordinære generalforsamling i august ikke godkende regnskabet. Disse forhold er nu bragt i orden.

Som dirigent vælges Frank Jacobsen

Som referent Peter Schleisner

Generalforsamlingen konstateres lovligt indkaldt.

Kassereren gennemgår regnskabet: Der ses umiddelbart et betydeligt overskud. Dette skyldes dog, at forfaldne regninger på tidspunktet for revisionen ikke var betalt. Det er de så nu, og når dette indregnes, er der alt i alt et underskud på kr. 500, altså tæt på 0 og absolut acceptabelt. Regnskabsåret går fra 1/7 til 30/6.

Ole Villadsen spørger, om kassereren har problemer med at få indkasseret penge fra medlemmerne. Det er ikke tilfældet.

Regnskabet godkendes enstemmigt ved den afsluttende afstemning

Ekstraordinær generalforsamling den 4/12-23

 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Vejlby-Risskov Skakklub indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Vejlby Sognegård mandag den 4. december 2023, kl. 19.00.

Anledningen til den ekstraordinære generalforsamling er, at regnskabet for 2022/23 desværre endnu ikke er godkendt, jf. disse uddrag af referatet fra generalforsamlingen den 14. august i år.
Revisorerne skrev i en mail : ”Overordnet ser økonomien fornuftig ud, men revisorerne har ikke kunnet revidere regnskabet, da der ikke har været en såkaldt debiterbar konto i banken. Det vil sige, at det i lang tid ikke har været muligt at betale regninger fra bankkontoen”.
Regnskabet blev derfor ikke omdelt og gennemgået, men Carsten orienterede kort om, at indtægter og udgifter overordnet nogenlunde var på samme niveau som sidste år. Når klubben igen har adgang til en bankkonto og de ubetalte regninger er betalt, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor regnskabet forventes at blive godkendt.

I mellemtiden er bankforholdene nu blevet bragt i orden og alle regninger betalt.

Vi vil så også benytte anledningen til en uformel snak om ønsker til klubbens aktiviteter fremover, bl.a. baseret på et spørgeskema til medlemmerne, som Peter og Jonas fra bestyrelsen udsender en af de nærmeste dage.

Dagsordenen ser derfor sådan ud :
1. Fremlæggelse af regnskab for 2022/23
2. Drøftelse af klubbens aktiviteter fremover
3. Eventuelt

Efter generalforsamlingen holder vi en lynskakturnering, og der vil også blive lidt ”smagsprøver” på de gaver, som VRS fik til jubilæumsreceptionen.

Venlig hilsen, på klubbens vegne

Poul Guldbæk Olesen
formand

Generalforsamling 2023

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I VEJLBY-RISSKOV SKAKKLUB MANDAG DEN 14. AUGUST 2023.

Der deltog 13 medlemmer af klubben.

 • Valg af dirigent

Ole Schmidt blev valgt.  Det blev bemærket, at generalforsamlingen var indkaldt én dag for sent og at dagsorden ikke var fremgået af hjemmesiden.  Men trods disse formaliteter var der fuld tilslutning til at afholde generalforsamlingen.

 • Valg af referent.

Poul Guldbæk Olesen blev valgt.

 • Formandens beretning

Beretningen blev omdelt og kommenteret.  Hovedpunkterne var – ligesom tidligere – medlemssituationen, aktiviteter på klubaftenerne, en opsamling af resultater fra klub- og holdturnering og en status på hvor klubben står lige nu, herunder markering af det kommende jubilæum i oktober.  Beretningen kan fås ved henvendelse til Claus.  Den gav ikke anledning til særlige bemærkninger og blev derfor godkendt.

 • Orientering ved kassereren

Dette punkt plejer normalt at hedde ”kassereren aflægger det reviderede regnskab”.  Men revisorerne har indtil nu ikke kunnet godkende regnskabet og har i en mail til bestyrelsen bl.a. skrevet følgende:

Overordnet ser økonomien fornuftig ud, men revisorerne har ikke kunnet revidere regnskabet, da der ikke har været en såkaldt debiterbar konto i banken. Det vil sige, at det i lang tid ikke har været mulig at betale regninger fra bankkontoen.

Claus og Carsten fortalte, at det handlede om nogle formaliteter fra bankens side i forbindelse med klubbens oprettelse af nyt CVR-nummer, som var et krav, da Mobile Pay-kontoen blev åbnet.  Der blev her stillet krav til indsendelse af diverse oplysninger og data, og Claus erkendte, at opfølgningen på dette havde trukket ud urimeligt længe.  Klubben har derfor p.t. en temmelig stor gæld til Dansk Skak Union, som vedrører kontingent og ratingafgifter.

Regnskabet blev derfor ikke omdelt og gennemgået, men Carsten orienterede kort om, at indtægter og udgifter overordnet nogenlunde var på samme niveau som sidste år.  Når klubben igen har adgang til en bankkonto og de ubetalte regninger er betalt, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor regnskabet forventes at blive godkendt.

 

 • Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent (dvs. henholdsvis 475 kr. for ordinære medlemmer og 375 kr. for juniorer og seniorer over 65 år), og dette blev enstemmigt vedtaget, dog med den ændring, som fremgår af pkt. 6 a. nedenfor.   Under dette punkt blev det i øvrigt oplyst, at den kontingentstigning, som Dansk Skak Union har vedtaget pr. 1. juli 2023, vil blive ”betalt” af 6. hovedkreds og dermed ikke medfører en merudgift for klubben.

 • Indkomne forslag
 1. Et forslag fra bestyrelsen om nedsat kontingent for medlemmer under 30 år blev ændret til : ”nedsættelse af kontingentet for unge under 30 år samt studerende, så de fremover betaler samme kontingentsats som juniorer og seniorer, dvs. p.t. 375 kr. pr. halvår”. Dette forslag blev enstemmigt vedtaget og træder allerede i kraft pr. 1. juli 2023.
 2. Lars Michael Agergaard foreslog, at der blev afholdt teoriundervisning fra kl. 18-19 fx én mandag hver måned. Dette forslag fik også fuld tilslutning, og bestyrelsen arbejder videre med det.

 

 • Valg til bestyrelsen og valg af revisorer:
 1. Det blev meddelt, at Eivind Simonsen ville trække sig fra bestyrelsen, og der var dermed 3 pladser, der skulle besættes. Claus Vangsgaard blev genvalgt, Jonas Bangsgaard blev nyvalgt og Poul G. Olesen blev valgt ind efter at have været suppleant i sidste periode.   Bestyrelsen består desuden af Peter Schleisner og Carsten Leed, som ikke var på valg i år.
 2. Eivind Simonsen blev valgt til 1. suppleant og Ole Schmidt til 2. suppleant.
 3. Niels Danstrup blev genvalgt som revisor. Svend Henriksen var ikke på valg i år.
 4. Jesper Korsgaard blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

 1. Eventuelt

Piotr foreslog mere aktivitet på hjemmesiden og gerne en omlægning til et andet system, køb af nyt og bedre skakudstyr, bl.a. i anledning af det kommende jubilæum og mere rekruttering af nye medlemmer i et samarbejde med ”Chess & Chill ”.  Bestyrelsen arbejder videre med disse forslag.

Desuden blev der diskuteret betænkningstid i de forskellige turneringer, oprydning på klubaftenerne og lidt løst og fast.

*************************************************************************

Aftenen sluttede traditionen tro med en lynturnering, som blev vundet af Eivind.

 

 

 

 

Referat fra Generalforsamlingen

1. Bent Slottved vælges til dirigent og konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

2. Peter Schleisner vælges til referent

3. Formandens beretning ved Claus Vangsgaard. Beretningen udsendes på hjemmesiden og skal derfor ikke gennemgås i detaljer. Enkelte punkter bliver dog gjort til genstand for en nærmere diskussion og skal derfor fremhæves:

A Hjemmesiden. Den er for alle og alle har mulighed for at komme med indlæg, men for få benytter sig af dette. Indlæg af enhver art kan sendes til Eivind, som vil befordre den udsendt på hjemmesiden. Peter indskyder her, at man meget gerne må huske på ”Årets Parti”. Flere eksempler her på udbedes. Det behøver absolut ikke at være genialt spillede partier.

B Dommersituationen. Det er ønskværdigt, at flere medlemmer uddanner sig til dommere. For tiden er kun Eivind Ortind Simonsen aktiv. Erik Hjorth og Lars Agergaard har taget kursus, men har i længere tid været inaktive. Eivind oplyser følgende om kurset: Næste kursus foregår 10/9 og 11/9 i Hasle. Alle kan melde sig, rating er helt underordnet. Klubben betaler de 200 kr. tilmeldingen koster. Er der yderligere udgifter, vil vi se på det i bestyrelsen. Kurset er ikke helt let, men sætter man sig ind i stoffet, så går det sædvanligvis.

C Medlemssituationen. For tiden har klubben 31 medlemmer, men vi vil meget gerne have flere. Flere har gode ideer. Piotr Zbierajewski slår på, at der så er behov for mere kontakt til de sociale medier på klubbens vegne. Han har selv stor erfaring heri. Det er fint, at vi har en mand, der vil arbejde med dette, og det må vi kunne udnytte i klubben. Fremover vil Piotr være at betragte som klubbens ”SoMe” medarbejder i samarbejde med Eivind. Piotr anfører også, at klubbens skakudstyr er for gammelt og slidt og foreslår, at der investeres mere i dette. Endvidere mener han, at det er en hindring for nye medlemmer, at vi er så fastlåste i vores turneringsform, at man som ny vil være nødt til at vente til turneringsophør, før man kan være med. Claus medgiver, at dette kan være et problem; det er dog muligt at blive puttet ind midt i en Schweitzer-turnering. Frank Jacobsen foreslår, at vi reklamerer mere aktivt på sociale medier og i mødet med andre. Peter foreslår, at klubben får fremstillet små visitkort med klubbens adresse. Carsten Leed fremviser en lille pjece fra Syddjurs Skakklub og foreslår, at vi fremstiller en lignede. Ole Villadsen foreslår, at vi styrker det sociale sammenhold i klubben ved at arrangere flere fælles ture og gør mere ud af fælles transport til andre klubbers turneringer.

D Jubilæum. Næste år fylder klubben 75 år, og det bør på én eller anden måde markeres. Gode forslag efterlyses. Ole nævner muligheden for at arrangere en slags skaklandskamp. Poul anfører, at det nok vil blive for dyrt. Carsten foreslår, at der nedsættes et jubilæumsudvalg, der forsøger at udarbejde et program.

E Undervisning af børn i skak. Dette kunne også på sigt være med til at skaffe flere medlemmer. Piotr oplyser, at Kochs Skole tilbyder en timeløn på 180 kr. til den, der vil undervise i 2 timer fra kl. 14 – 16. Claus oplyser, at 6 hovedkreds også giver tilskud til undervisning af børn. Han har selv tidligere i regi af Dansk Skoleskak undervist på Ellekærskolen.

Formandens beretning godkendes.

4. Regnskabet. Driftsregnskabet gennemgås ved Carsten. Regnskabet er udsendt separat til medlemmerne og skal derfor ikke gennemgås her. Der er dog enkelte kommentarer: Ole mener, at præmierne i turneringerne ofte er for høje, medførende at stærke spillere fra andre klubber scorer gevinsten, og der bliver for lidt til klubbens egne spillere. Eivind og Claus anfører herimod, at store præmier er nødvendige af hensyn til klubbens renommé og for at tiltrække flere deltagere. Eivind anfører, at vi jo har flere præmiegrupper, og at det primært er glæden ved at spille, der er væsentlig. Ole ville foretrække, at regnskabet blev opstillet som tidligere således, at man direkte kan sammenligne med året før. Peter foreslår, at nuværende opstilling bevares, men med fremhævelse bagefter af de punkter, hvor der er en væsentlig forskel. Eivind ville have foretrukket, at udgiften til domænenavnet fremgik hvert år.

Statusregnskabet gennemgås ved Poul Guldbæk Olesen

Regnskabet godkendes.

5. Indkomne forslag. Poul foreslår på baggrund af idelige problemer med at indkræve kontingentet følgende: ”Hvis et medlem ikke har betalt kontingent til den fastsatte betalingsfrist, kan bestyrelsen efter 2 rykkere udmelde vedkommende af klubben og dermed af Dansk Skakunion, som orienteres om eventuelle kontingentrestancer” Debat i forsamlingen for og imod. Carsten efterlyser retningslinjer for tidsmæssige mellemrum mellem eventuelle rykkere. En mere detaljeret restancepolitik må nok diskuteres i bestyrelsen snarligt. Forslaget vedtages med 9 stemmer for, mens 3 undlader at stemme.

6. Valg. Bestyrelsen: Eivind og Peter genvælges, Poul genopstiller ikke. I stedet indvælges Carsten til bestyrelsen. Suppleanter: Ole genvælges og Poul indvælges som ny.

Revisorer: Genvalg af Svend Henriksen, Niels Danstrup fortsætter. Jesper Korsgaard genvælges som suppleant

 

7. Eventuelt. Det meste var allerede diskuteret under de forrige punkter, så vi hastede videre til lynskak.

generalforsamling 2022

Vejlby-Risskov Skakklub indkalder hermed til den årlige, ordinære generalforsamling i Vejlby Sognegård mandag 15. august 2022 kl. 19.00
Dagsorden, som følger klubbens vedtægter, ser således ud:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Kassereren, Carsten Leed, aflægger det reviderede regnskab for regnskabsåret 1/7 2021 – 30/6 2022. Regnskabet vil blive udsendt til medlemmerne før generalforsamlingen.
5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Her skal så også lige nævnes, at kontingent for 2 halvår helst skal være betalt inden generalforsamlingen. Så sørg venligst for, at dette bliver bragt i orden, så man med god samvittighed kan stemme til generalforsamlingen.
6.Indkomne forslag. Bestyrelsen kommer ikke med nye forslag i år. Forslag fra medlemmerne skal i følge vedtægterne være Claus Vangsgaard i hænde senest 1 uge før, dvs. mandag 8/8 kl. 18.00.
7. Valg af:
A. Bestyrelse ( 3 medlemmer er på valg for en 2-årig periode). Eivind Simonsen, Poul G. Olesen og Peter Schleisner er på valg. De 2 øvrige medlemmer af bestyrelsen er Claus Vangsgaard og Bent Slottved.
B. To bestyrelsessuppleanter (på valg for en 1-årig periode) Jesper Korsgaard og Ole Villadsen er på valg.
C. En revisor (på valg for en 2-årig periode). Svend Henriksen er på valg. Den anden revisor er Niels Danstrup.
D. En revisorsuppleant. Jesper Korsgaard er på valg.
8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der som sædvanlig være lynturnering.