Kategoriarkiv: Generalforsamling

Generalforsamling 2020 – referat

Referat fra generalforsamlingen i VRS 17/8 2020

1. Valg af dirigent: Jesper Korsgaard

2. Valg af referent: Peter Schleisner

3. Formandens beretning – ved Claus Vangsgård.

Der henvises til den udleverede skriftlige beretning. Denne godkendes.

Efterfølgende var der spørgsmål/diskussion af enkelte emner fra beretningen:

A. Ole Villadsen har bemærket, at der i den forløbne sæson har været usædvanlig mange afbud til især holdturneringen. Claus anfører, at årsagen til dels kan være at flere medlemmer af forskellige grunde er faldet fra, til dels at de fleste hold spiller samme ugedag – mandag, og at alle måske ikke har været tilstrækkelig opmærksomme på enkelte ændrede ugedage. Jørgen Rasmussen foreslår, at holdlederne med mellemrum ”stikker hovederne sammen” og også kontakter deltagerne forinden for at sikre, at de kan møde op. Poul Guldbæk Olesen bakker dette op, det kunne evt. foregå på en hyggeaften.

B. Som respons på Claus orientering om manglen på dommere oplyser Jørgen Rasmussen, at han gerne vil på dommerkursus. Forsamlingen stiller sig positivt til dette.

4. Kassereren aflægger regnskab – ved Poul Guldbæk Olesen – Dette godkendes. Der henvises i øvrigt til dette.

Efterfølgende diskuteres følgende punkter:

A. Jørgen Frank kommenterer, at der er en relativt stor udgift til klubbens skakblad – der henvises til diskussionen af dette under eventuelt.

B. Jesper Korsgaard har bemærket stort madspild efter julefrokosten og foreslår derfor mere begrænset indkøb næste gang.

C. Ole Villadsen opkaster spørgsmålet om eventuelle sponsorater til klubben; andre steder synes man at have succes med dette. Vores eneste sponsor har været Jutlander Bank, som især takket være Erik Bøyes indsats har været gavnlig for klubben. Det er dog formentlig svært og arbejdskrævende at skaffe nye sponsorer. Evt. kunne man tage det op i bestyrelsen og nedsætte en arbejdsgruppe af interesserede medlemmer.

5. Fastsættelse af kontingent. Dette forbliver uændret.

6. Indkomne forslag: Ingen fra hverken bestyrelse eller medlemmer.

7. Valg af bestyrelse. Eivind Simonsen, Poul Guldbæk Olesen og Peter Schleisner er på valg og genvælges. Som bestyrelsessuppleanter genvælges Jesper Korsgaard og Ole Villadsen

8. Valg af revisorer: Svend Henriksen er på valg og genvælges. Den anden revisor er Niels Danstrup. Som revisorsuppleant genvælges Jesper Korsgaard

9. Eventuelt.

A. Carsten Leed foreslår, at der udsendes skriftligt referat fra bestyrelsesmøderne til medlemmerne. Bestyrelsen stiller sig positivt, referatet vil blive udsendt på mail og ikke fremgå af hjemmesiden.

B. Klubbladets fremtid diskuteres. Medlemmerne er generelt glade for bladet, og man opfordres til at bidrage med indhold til de næste numre. Arbejdet med klubbladet har

påhvilet Erik Bøye, og bladets fremtid står og falder formentlig med hans indsats. Vi vil tage en snak med ham om hans mulighed for at fortsætte.

C. Jørgen Rasmussen roser det i januar afholdte lørdagsarrangement under ledelse af Claus og foreslår lignende fremover. Dette bifaldes generelt, f. eks hvert ½ år. Claus er positiv.

D. Diskussion af indholdet ved hyggeaftenerne. Man er glad for Claus problemgennemgang, men som 1 prioritet kunne man også ønske sig, at flere gennemgik egne partier. Måske er folk for generte til at melde sig til dette. Det er der ingen grund til. Vi bør alle være opmærksomme på at få egnede partier – uanset resultatet – gennemgået i fællesskab.

E. Jørgen Frank efterlyser flere kommentarer til de enkelte partier i holdturneringen. Almindelig enighed om, at det ville være fint. Claus mener, det bør være et krav til spillerne, at de efterfølgende bruger et par linjer til at beskrive partiet.

F. Hans Jørgen Mikkelsen overrækkes en lille vingave som påskønnelse af hans store arbejde som ”kantinebestyrer”

G. Peter Schleisner fremlægger de resterende bøger fra den boggave, klubben fik i arv for et par år siden, til fri afhentning af de interesserede medlemmer.

Generalforsamling 2020

GENERALFORSAMLING 2020
Vejlby-Risskov Skakklub indkalder hermed til den årlige, ordinære generalforsamling i Vejlby Sognegård mandag den 17. august 2020, kl. 19.00, hvor alle (både A- og B-)medlemmer – er velkomne. 

Dagsorden, som følger klubbens vedtægter, ser sådan ud:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab for regnskabsåret 1/7-19 – 30/6-20.  Regnskabet vil blive udsendt til medlemmerne  nogle dage før generalforsamlingen.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.  Bestyrelsen regner ikke med at komme med nye forslag i år. Forslag skal ifølge vedtægterne være Claus Vangsgaard i hænde senest en uge før, dvs. mandag den 10/8, kl. 18.00  (hvor besty- relsen mødes og derefter udsender eventuelle forslag til medlemmerne).
7. Valg af:
• Bestyrelse (3 medlemmer på valg for en 2-årig periode). Poul G. Olesen, Eivind Simonsen og Peter Schleisner er på valg. De øvrige medlemmer af bestyrelsen er Claus Vangsgaard og Bent Slottved.
• To bestyrelsessuppleanter (på valg for en 1-årig periode). Jesper Korsgaard og Ole Villadsen er på valg.
• Én revisor (på valg for en 2–årig periode). Svend Henriksen er på valg. Den anden revisor er Niels Danstrup.
8. Revisorsuppleant (på valg for ét år).  Jesper Korsgaard er på valg.
9. Eventuelt


REFERAT FRA GENERALFORSAMLING

Referat fra generalforsamling i Vejlby-Risskov Skakklub 19/8 2019

1. Jesper Korsgaard vælges til dirigent og konstaterer at formalia er i orden.

2. Peter Schleisner er referent.

3. Formandens beretning ved Claus Vangsgaard: Der henvises til den uddelte skriftlige
beretning (som alle klubbens medlemmer vil kunne få ved henvendelse til Claus). Supplerende kan oplyses:
Der orienteres om problemerne for Chess House. 2 andre Århusianske klubber, Nordre og Skolerne stod pludselig uden spillelokaler. Det lader til at Nordre nu har fundet et egnet lokale, men Skolerne har anmodet om i en formentlig kortere periode at måtte spille hos os. Ole Villadsen spørger hvad det konkret vil betyde. Claus oplyser, at der sædvanligvis kun er ca 8 medlemmer i Skolerne, der spiller klubturnering, og de vil uden problemer kunne være i samme lokale som os om mandagen. Der er i øvrigt almindelig enighed om at de er velkomne. Claus pointerer, at nu hvor Chess House ikke længere kan tegne århusiansk skak, vil det være fint hvis VRS var mere aktiv udadtil.
Beretningen godkendes af forsamlingen

4. Kassererens beretning ved Poul Guldbæk Olesen: Der henvises til det uddelte skriftlige regnskab (som alle klubbens medlemmer vil kunne få ved henvendelse til Poul). Regnskabet gennemgås i detaljer. Der bemærkes specielt at ca. 2/3 af klubbens udgifter udgøres af kontingent til Dansk Skakunion (DSU), og Ole Villadsen undrer sig over beløbets størrelse. Poul oplyser, at det kan virke voldsomt,
men er uundgåeligt, og at han i kraft af sin post som kasserer i DSU kan oplyse, at DSU synes at forvalte pengene fornuftigt. DSU giver også tilskud til 6 hovedkreds.
Konklusionen på gennemgangen af regnskabet er, at økonomien er fornuftig og kan
forventes at være det til næste år også.
Ole Villadsen spørger om der er behov for regler for kørselstilskud ved deltagelse i f. eks holdskak. Poul svarer, at beløbene foreløbig er så beskedne, at der ikke er grund til at lave regler for dette. Situationen bliver dog anderledes, såfremt førsteholdet rykker op.
Regnskabet godkendes af forsamlingen.

5. Fastsættelse af kontingent. Dette forbliver uændret. Det har været på tale at nedsætte kontingentet for unge spillere for på den måde måske at tiltrække nye medlemmer, men i stedet har man i bestyrelsen valgt at lade denne gruppe slippe med et lavere indskud ved klubturneringer.

6. Indkomne forslag: Ingen

7. Valg : Claus Vangsgaard og Bent Slottved er på valg til bestyrelsen og genvælges. Ole Villadsen og Jesper Korsgaard genvælges som suppleanter. Jesper er første suppleant. Niels Danstrup genvælges som revisor og Jesper Korsgaard som revisorsuppleant.

8. Eventuelt
Det diskuteres, hvad der kan gøres for at tiltrække nye medlemmer. Det er her væsentligt, at vi alle, når der er mulighed for det, reklamerer for klubben. Jesper Korsgaard fremviser som muligt eksempel til efterfølgelse et billede af en plakat, der reklamerer for Kolding Skakklub. Det er af betydning, at hjemmesiden fortsat er spændende og varieret, og alle er velkomne til at komme med indlæg. Alle har således mulighed for at få eget log-in og skrive direkte på hjemmesiden. Alternativt kan indlægget mailes til Eivind Ortind Simonsen, der vil bringe det videre. Der er ingen censur.
Peter Fisker Hansen er kulturhistoriker og vil gerne bidrage med mange og forskelligartede indlæg med baggrund i hans interesse for skak i en større sammenhæng og hans store samling af skaklitteratur. Dette hilses velkomment af forsamlingen.

Herefter afholdt vi det årlige klubmesterskab i lynskak, som blev vundet af Jesper Korsgaard med 8½ p. af 9.

NEDTÆLLING TIL GENERALFORSAMLINGEN

Som annonceret for snart længe siden afholder vi generalforsamling på mandag den 19/8, hvor alle (både A- og B-)-medlemmer er velkomne. Her følger lige et par bemærkninger i den forbindelse :
Klubbens regnskab for 2018/19 er netop her i aften blevet godkendt af revisorerne. Det bliver ikke lagt her på siden – men interesserede kan få det pr. mail via kassereren.
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne – og bestyrelsens varslede forslag om nedsat kontingent til yngre klubmedlemmer er taget af bordet til fordel for et forslag om nedsat indskud i klubbens turneringer.
På gensyn på mandag 🙂

Generalforsamling 2019

GENERALFORSAMLING 2019

Vejlby-Risskov Skakklub indkalder hermed til den årlige, ordinære generalforsamling i Vejlby Sognegård mandag den 19. august 2019, kl. 19.00.

Aftenens dagsorden, som følger klubbens vedtægter, ser sådan ud:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab for regnskabsåret 1/7-18 – 30/6-19. Regnskabet bliver offentliggjort cirka en uge før generalforsamlingen.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag. Bestyrelsen kommer her med et forslag om nedsat kontingent for studerende. Øvrige forslag skal ifølge vedtægterne være Claus Vangsgaard i hænde senest en uge før, dvs. mandag den 12/8, kl. 18.00 (hvor bestyrelsen mødes og derefter offentliggør eventuelle forslag på vrsk.dk)
7. Valg af:
• Bestyrelse (to medlemmer på valg for en 2-årig periode). Claus Vangsgaard og Bent Slottved er på valg. Øvrige medlemmer er p.t. Poul G. Olesen, Eivind Simonsen og Peter Schleissner.
• To bestyrelsessuppleanter (på valg for en 1-årig periode). Ole Villadsen og Jesper Korsgaard er på valg.
• Én revisor (på valg for en 2–årig periode). Niels Danstrup er på valg.
8. Revisorsuppleant.   Jesper Korsgaard er på valg.
9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen afholder vi som sædvanligt klubmesterskab i lynskak.  På gensyn den 19/8 🙂