Kategoriarkiv: Generalforsamling

Generalforsamling 2020

GENERALFORSAMLING 2020
Vejlby-Risskov Skakklub indkalder hermed til den årlige, ordinære generalforsamling i Vejlby Sognegård mandag den 17. august 2020, kl. 19.00, hvor alle (både A- og B-)medlemmer – er velkomne. 

Dagsorden, som følger klubbens vedtægter, ser sådan ud:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab for regnskabsåret 1/7-19 – 30/6-20.  Regnskabet vil blive udsendt til medlemmerne  nogle dage før generalforsamlingen.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.  Bestyrelsen regner ikke med at komme med nye forslag i år. Forslag skal ifølge vedtægterne være Claus Vangsgaard i hænde senest en uge før, dvs. mandag den 10/8, kl. 18.00  (hvor besty- relsen mødes og derefter udsender eventuelle forslag til medlemmerne).
7. Valg af:
• Bestyrelse (3 medlemmer på valg for en 2-årig periode). Poul G. Olesen, Eivind Simonsen og Peter Schleisner er på valg. De øvrige medlemmer af bestyrelsen er Claus Vangsgaard og Bent Slottved.
• To bestyrelsessuppleanter (på valg for en 1-årig periode). Jesper Korsgaard og Ole Villadsen er på valg.
• Én revisor (på valg for en 2–årig periode). Svend Henriksen er på valg. Den anden revisor er Niels Danstrup.
8. Revisorsuppleant (på valg for ét år).  Jesper Korsgaard er på valg.
9. Eventuelt


REFERAT FRA GENERALFORSAMLING

Referat fra generalforsamling i Vejlby-Risskov Skakklub 19/8 2019

1. Jesper Korsgaard vælges til dirigent og konstaterer at formalia er i orden.

2. Peter Schleisner er referent.

3. Formandens beretning ved Claus Vangsgaard: Der henvises til den uddelte skriftlige
beretning (som alle klubbens medlemmer vil kunne få ved henvendelse til Claus). Supplerende kan oplyses:
Der orienteres om problemerne for Chess House. 2 andre Århusianske klubber, Nordre og Skolerne stod pludselig uden spillelokaler. Det lader til at Nordre nu har fundet et egnet lokale, men Skolerne har anmodet om i en formentlig kortere periode at måtte spille hos os. Ole Villadsen spørger hvad det konkret vil betyde. Claus oplyser, at der sædvanligvis kun er ca 8 medlemmer i Skolerne, der spiller klubturnering, og de vil uden problemer kunne være i samme lokale som os om mandagen. Der er i øvrigt almindelig enighed om at de er velkomne. Claus pointerer, at nu hvor Chess House ikke længere kan tegne århusiansk skak, vil det være fint hvis VRS var mere aktiv udadtil.
Beretningen godkendes af forsamlingen

4. Kassererens beretning ved Poul Guldbæk Olesen: Der henvises til det uddelte skriftlige regnskab (som alle klubbens medlemmer vil kunne få ved henvendelse til Poul). Regnskabet gennemgås i detaljer. Der bemærkes specielt at ca. 2/3 af klubbens udgifter udgøres af kontingent til Dansk Skakunion (DSU), og Ole Villadsen undrer sig over beløbets størrelse. Poul oplyser, at det kan virke voldsomt,
men er uundgåeligt, og at han i kraft af sin post som kasserer i DSU kan oplyse, at DSU synes at forvalte pengene fornuftigt. DSU giver også tilskud til 6 hovedkreds.
Konklusionen på gennemgangen af regnskabet er, at økonomien er fornuftig og kan
forventes at være det til næste år også.
Ole Villadsen spørger om der er behov for regler for kørselstilskud ved deltagelse i f. eks holdskak. Poul svarer, at beløbene foreløbig er så beskedne, at der ikke er grund til at lave regler for dette. Situationen bliver dog anderledes, såfremt førsteholdet rykker op.
Regnskabet godkendes af forsamlingen.

5. Fastsættelse af kontingent. Dette forbliver uændret. Det har været på tale at nedsætte kontingentet for unge spillere for på den måde måske at tiltrække nye medlemmer, men i stedet har man i bestyrelsen valgt at lade denne gruppe slippe med et lavere indskud ved klubturneringer.

6. Indkomne forslag: Ingen

7. Valg : Claus Vangsgaard og Bent Slottved er på valg til bestyrelsen og genvælges. Ole Villadsen og Jesper Korsgaard genvælges som suppleanter. Jesper er første suppleant. Niels Danstrup genvælges som revisor og Jesper Korsgaard som revisorsuppleant.

8. Eventuelt
Det diskuteres, hvad der kan gøres for at tiltrække nye medlemmer. Det er her væsentligt, at vi alle, når der er mulighed for det, reklamerer for klubben. Jesper Korsgaard fremviser som muligt eksempel til efterfølgelse et billede af en plakat, der reklamerer for Kolding Skakklub. Det er af betydning, at hjemmesiden fortsat er spændende og varieret, og alle er velkomne til at komme med indlæg. Alle har således mulighed for at få eget log-in og skrive direkte på hjemmesiden. Alternativt kan indlægget mailes til Eivind Ortind Simonsen, der vil bringe det videre. Der er ingen censur.
Peter Fisker Hansen er kulturhistoriker og vil gerne bidrage med mange og forskelligartede indlæg med baggrund i hans interesse for skak i en større sammenhæng og hans store samling af skaklitteratur. Dette hilses velkomment af forsamlingen.

Herefter afholdt vi det årlige klubmesterskab i lynskak, som blev vundet af Jesper Korsgaard med 8½ p. af 9.

NEDTÆLLING TIL GENERALFORSAMLINGEN

Som annonceret for snart længe siden afholder vi generalforsamling på mandag den 19/8, hvor alle (både A- og B-)-medlemmer er velkomne. Her følger lige et par bemærkninger i den forbindelse :
Klubbens regnskab for 2018/19 er netop her i aften blevet godkendt af revisorerne. Det bliver ikke lagt her på siden – men interesserede kan få det pr. mail via kassereren.
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne – og bestyrelsens varslede forslag om nedsat kontingent til yngre klubmedlemmer er taget af bordet til fordel for et forslag om nedsat indskud i klubbens turneringer.
På gensyn på mandag 🙂

Generalforsamling 2019

GENERALFORSAMLING 2019

Vejlby-Risskov Skakklub indkalder hermed til den årlige, ordinære generalforsamling i Vejlby Sognegård mandag den 19. august 2019, kl. 19.00.

Aftenens dagsorden, som følger klubbens vedtægter, ser sådan ud:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab for regnskabsåret 1/7-18 – 30/6-19. Regnskabet bliver offentliggjort cirka en uge før generalforsamlingen.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag. Bestyrelsen kommer her med et forslag om nedsat kontingent for studerende. Øvrige forslag skal ifølge vedtægterne være Claus Vangsgaard i hænde senest en uge før, dvs. mandag den 12/8, kl. 18.00 (hvor bestyrelsen mødes og derefter offentliggør eventuelle forslag på vrsk.dk)
7. Valg af:
• Bestyrelse (to medlemmer på valg for en 2-årig periode). Claus Vangsgaard og Bent Slottved er på valg. Øvrige medlemmer er p.t. Poul G. Olesen, Eivind Simonsen og Peter Schleissner.
• To bestyrelsessuppleanter (på valg for en 1-årig periode). Ole Villadsen og Jesper Korsgaard er på valg.
• Én revisor (på valg for en 2–årig periode). Niels Danstrup er på valg.
8. Revisorsuppleant.   Jesper Korsgaard er på valg.
9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen afholder vi som sædvanligt klubmesterskab i lynskak.  På gensyn den 19/8 🙂

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2018

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I VEJLBY-RISSKOV SKAKKLUB MANDAG DEN 20. AUGUST 2018 I VEJLBY SOGNEGÅRD

Generalforsamlingen havde i år deltagelse af 15 medlemmer: Claus, Bent, Poul, Eivind, Car-
sten, Henning, Leif, Peter S., Hans Jørgen, Jørgen F., Torben H., Kjeld, Svend, Ole V. og Jesper.
Desuden var 3 nye (håber vi!) medlemmer med ”på en lytter” : Thor, Nicolaj og Benjamin.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab fra regnskabsåret 1/7-17 – 30/6-18
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af:
• Bestyrelse (3 medlemmer på valg for en 2-årig periode)
• 2 bestyrelsessuppleanter (for ét år)
• 1 revisor (på valg for en 2–årig periode)
8. Revisorsuppleant
9. Eventuelt
REFERAT:
Ad 1) Valg af dirigent
Eivind Simonsen blev valgt.

Ad 2) Valg af referent
Poul G. Olesen blev valgt.
Ad 3) Formandens beretning
Beretningen blev omdelt og vil snarest blive offentliggjort på hjemmesiden.

Derefter kom der en længere diskussion om klubbens hjemmeside, hvor der blev udtrykt en del kritik af den nuværende webmaster og dermed bestyrelsen for den manglende ajourføring, og der blev stillet forskellige forslag til hvem, der skulle varetage opgaven fremover.

Det blev pointeret, at kritikken både drejede sig om den egentlige ajourføring af faktiske oplysninger (resultater, datoer, bestyrelsessammensætning osv.) og også det manglende ”liv” på siden, dvs. indlæg fra medlemmer om turneringsresultater, gode partier m.v., gerne suppleret med billeder. Resultatet blev, at Eivind sagde ja til at påtage sig opgaven som ny webmaster. Det blev samtidig besluttet, at alle medlemmer, der har lyst til at bidrage på siden, får tilsendt et log-in. Leif og Torben, der har vist særlig interesse for området, får muligvis en særlig funktion i denne forbindelse. Bestyrelsen følger op på denne beslutning på sit første møde og giver alle medlemmer besked om resultatet.

Desuden blev principperne for holdturneringen diskuteret. Især blev det fremhævet, at det var frustrerende med de mange afbud og de konsekvenser, som de får for spillerne for de øvrige hold. Claus opsummerede, at der i den forløbne sæson havde været usædvanligt mange afbud, og at bestyrelsen i den nye sæson vil bestræbe sig på at minimere antallet af afbud ved bl.a. at orientere medlemmerne om de præcise spilledatoer (ikke kun ugerne) i god tid og sørge for, at de fremgår tydeligt af klubbens hjemmeside.
Beretningens punkt om et planlagt arrangement af en IM-turnering for kvindelige spillere (WIM) i anledning af jubilæet gav anledning til et par kritiske bemærkninger mht. det forventede pengeforbrug. Claus nævnte, at det p.t. var den bedste måde at profilere klubben på eliteplan, og at omkostningerne ville kunne begrænses pga ”samdrift” med sideløbende stormesterturnering og Aarhus-mesterskaber i Chess House.

ad 4) Kassereren aflægger det reviderede regnskab fra regnskabsåret 1/7-17 – 30/6-18
Regnskabet blev omdelt og kommenteret. Årets resultat var et overskud på 1.895 kr., især begrundet i kontingentstigningen sidste år og færre udgifter til juleafslutning end forventet. Dette bevirker, at formuen nu er forøget fra ca. 9.000 til ca. 11.000 kr. , og det giver mulighed for flere aktiviteter, herunder jubilæumsarrangementer, nyindkøb af materiale og eventuelt forhøjede præmier i turneringerne.

Der blev bl.a. spurgt til hvor godt det går med at få kontingenterne krævet op, og kassereren svarede, at vi ikke længere har egentlige restancer over lange perioder – men at det desværre stadig er nødvendigt at rykke en del af medlemmerne. Desuden blev der spurgt til principper for betaling af kørsel ved holdkampene. P.t. giver klubben ikke tilskud pga de trods alt ret små afstande – men bestyrelsen tager gerne emnet op, hvis der er ønske om det. Umiddelbart vil det ellers kun blive aktuelt, hvis (når!) førsteholdet rykker op i divisionsturneringen. Muligheden for betaling via Mobile Pay blev også luftet. Det er ikke muligt p.t. og vil kræve, at klubben anskaffer sig en særlig telefon til dette formål.

ad 5) Fastsættelse af kontingent
Det blev vedtaget at fastholde uændret kontingent, dvs. pr. halvår 475 kr. for ordinære medlemmer, 375 kr. for seniorer over 65 år,  350 kr. for juniorer og 250 kr. for B-medlemmer.

ad 6) Indkomne forslag.
Der var i år ikke indkommet nogle forslag.

Ad 7) Valg af:
• Bestyrelse (3 medlemmer på valg for 2 år) : Poul G. Olesen blev genvalgt, Eivind Simonsen, der var suppleant, blev valgt ind, og Peter Schleissner blev nyvalgt. Bestyrelsen består desuden af Claus Vangsgaard og Bent Slottved.
• 2 bestyrelsessuppleanter: Ole Villadsen og Jesper Korsgaard blev valgt.
• Revisor (én på valg): Svend Henriksen blev genvalgt. Niels Danstrup er på valg i 2019.
• Revisorsuppleant: Jesper Korsgaard blev genvalgt

Ad 8) Eventuelt
a. Det blev nævnt, at bestyrelsen mandag 1/10 holder et internt arrangement i anledning af 70-års-jubilæet. Der bliver tale om ”en udvidet hyggeaften”, hvor tidligere medlemmer fra ”storhedstiden” bliver inviteret, og der formentlig også bliver arrangeret noget fælles spisning. Indbydelse kommer inden for et par uger.
b. Vedr. holdturneringen blev det bekræftet, at bestyrelsen også i år spørger alle medlemmer om interessen, før holdene udtages ca. 1/10. Turneringen starter som sædvanligt i uge 44.
c. Bestyrelsen overrakte Hans Jørgen en lille gave på 3 flasker rødvin som tak for hans store og stabile indsats med kaffebrygning, pasning af kantinen og oprydning.
Aftenen blev som sædvanligt afsluttet med klubmesterskabet i lynskakturnering, der havde 11 deltagere. Turneringen blev suverænt vundet af Jesper med maximumpoints.