Kategoriarkiv: Generalforsamling

Referat fra Generalforsamlingen

1. Bent Slottved vælges til dirigent og konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

2. Peter Schleisner vælges til referent

3. Formandens beretning ved Claus Vangsgaard. Beretningen udsendes på hjemmesiden og skal derfor ikke gennemgås i detaljer. Enkelte punkter bliver dog gjort til genstand for en nærmere diskussion og skal derfor fremhæves:

A Hjemmesiden. Den er for alle og alle har mulighed for at komme med indlæg, men for få benytter sig af dette. Indlæg af enhver art kan sendes til Eivind, som vil befordre den udsendt på hjemmesiden. Peter indskyder her, at man meget gerne må huske på ”Årets Parti”. Flere eksempler her på udbedes. Det behøver absolut ikke at være genialt spillede partier.

B Dommersituationen. Det er ønskværdigt, at flere medlemmer uddanner sig til dommere. For tiden er kun Eivind Ortind Simonsen aktiv. Erik Hjorth og Lars Agergaard har taget kursus, men har i længere tid været inaktive. Eivind oplyser følgende om kurset: Næste kursus foregår 10/9 og 11/9 i Hasle. Alle kan melde sig, rating er helt underordnet. Klubben betaler de 200 kr. tilmeldingen koster. Er der yderligere udgifter, vil vi se på det i bestyrelsen. Kurset er ikke helt let, men sætter man sig ind i stoffet, så går det sædvanligvis.

C Medlemssituationen. For tiden har klubben 31 medlemmer, men vi vil meget gerne have flere. Flere har gode ideer. Piotr Zbierajewski slår på, at der så er behov for mere kontakt til de sociale medier på klubbens vegne. Han har selv stor erfaring heri. Det er fint, at vi har en mand, der vil arbejde med dette, og det må vi kunne udnytte i klubben. Fremover vil Piotr være at betragte som klubbens ”SoMe” medarbejder i samarbejde med Eivind. Piotr anfører også, at klubbens skakudstyr er for gammelt og slidt og foreslår, at der investeres mere i dette. Endvidere mener han, at det er en hindring for nye medlemmer, at vi er så fastlåste i vores turneringsform, at man som ny vil være nødt til at vente til turneringsophør, før man kan være med. Claus medgiver, at dette kan være et problem; det er dog muligt at blive puttet ind midt i en Schweitzer-turnering. Frank Jacobsen foreslår, at vi reklamerer mere aktivt på sociale medier og i mødet med andre. Peter foreslår, at klubben får fremstillet små visitkort med klubbens adresse. Carsten Leed fremviser en lille pjece fra Syddjurs Skakklub og foreslår, at vi fremstiller en lignede. Ole Villadsen foreslår, at vi styrker det sociale sammenhold i klubben ved at arrangere flere fælles ture og gør mere ud af fælles transport til andre klubbers turneringer.

D Jubilæum. Næste år fylder klubben 75 år, og det bør på én eller anden måde markeres. Gode forslag efterlyses. Ole nævner muligheden for at arrangere en slags skaklandskamp. Poul anfører, at det nok vil blive for dyrt. Carsten foreslår, at der nedsættes et jubilæumsudvalg, der forsøger at udarbejde et program.

E Undervisning af børn i skak. Dette kunne også på sigt være med til at skaffe flere medlemmer. Piotr oplyser, at Kochs Skole tilbyder en timeløn på 180 kr. til den, der vil undervise i 2 timer fra kl. 14 – 16. Claus oplyser, at 6 hovedkreds også giver tilskud til undervisning af børn. Han har selv tidligere i regi af Dansk Skoleskak undervist på Ellekærskolen.

Formandens beretning godkendes.

4. Regnskabet. Driftsregnskabet gennemgås ved Carsten. Regnskabet er udsendt separat til medlemmerne og skal derfor ikke gennemgås her. Der er dog enkelte kommentarer: Ole mener, at præmierne i turneringerne ofte er for høje, medførende at stærke spillere fra andre klubber scorer gevinsten, og der bliver for lidt til klubbens egne spillere. Eivind og Claus anfører herimod, at store præmier er nødvendige af hensyn til klubbens renommé og for at tiltrække flere deltagere. Eivind anfører, at vi jo har flere præmiegrupper, og at det primært er glæden ved at spille, der er væsentlig. Ole ville foretrække, at regnskabet blev opstillet som tidligere således, at man direkte kan sammenligne med året før. Peter foreslår, at nuværende opstilling bevares, men med fremhævelse bagefter af de punkter, hvor der er en væsentlig forskel. Eivind ville have foretrukket, at udgiften til domænenavnet fremgik hvert år.

Statusregnskabet gennemgås ved Poul Guldbæk Olesen

Regnskabet godkendes.

5. Indkomne forslag. Poul foreslår på baggrund af idelige problemer med at indkræve kontingentet følgende: ”Hvis et medlem ikke har betalt kontingent til den fastsatte betalingsfrist, kan bestyrelsen efter 2 rykkere udmelde vedkommende af klubben og dermed af Dansk Skakunion, som orienteres om eventuelle kontingentrestancer” Debat i forsamlingen for og imod. Carsten efterlyser retningslinjer for tidsmæssige mellemrum mellem eventuelle rykkere. En mere detaljeret restancepolitik må nok diskuteres i bestyrelsen snarligt. Forslaget vedtages med 9 stemmer for, mens 3 undlader at stemme.

6. Valg. Bestyrelsen: Eivind og Peter genvælges, Poul genopstiller ikke. I stedet indvælges Carsten til bestyrelsen. Suppleanter: Ole genvælges og Poul indvælges som ny.

Revisorer: Genvalg af Svend Henriksen, Niels Danstrup fortsætter. Jesper Korsgaard genvælges som suppleant

 

7. Eventuelt. Det meste var allerede diskuteret under de forrige punkter, så vi hastede videre til lynskak.

generalforsamling 2022

Vejlby-Risskov Skakklub indkalder hermed til den årlige, ordinære generalforsamling i Vejlby Sognegård mandag 15. august 2022 kl. 19.00
Dagsorden, som følger klubbens vedtægter, ser således ud:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Kassereren, Carsten Leed, aflægger det reviderede regnskab for regnskabsåret 1/7 2021 – 30/6 2022. Regnskabet vil blive udsendt til medlemmerne før generalforsamlingen.
5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Her skal så også lige nævnes, at kontingent for 2 halvår helst skal være betalt inden generalforsamlingen. Så sørg venligst for, at dette bliver bragt i orden, så man med god samvittighed kan stemme til generalforsamlingen.
6.Indkomne forslag. Bestyrelsen kommer ikke med nye forslag i år. Forslag fra medlemmerne skal i følge vedtægterne være Claus Vangsgaard i hænde senest 1 uge før, dvs. mandag 8/8 kl. 18.00.
7. Valg af:
A. Bestyrelse ( 3 medlemmer er på valg for en 2-årig periode). Eivind Simonsen, Poul G. Olesen og Peter Schleisner er på valg. De 2 øvrige medlemmer af bestyrelsen er Claus Vangsgaard og Bent Slottved.
B. To bestyrelsessuppleanter (på valg for en 1-årig periode) Jesper Korsgaard og Ole Villadsen er på valg.
C. En revisor (på valg for en 2-årig periode). Svend Henriksen er på valg. Den anden revisor er Niels Danstrup.
D. En revisorsuppleant. Jesper Korsgaard er på valg.
8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der som sædvanlig være lynturnering.

Referat fra Generalforsamlingen

Referat af generalforsamling 16/8 2021

 1. Valg af ordstyrer: Jørgen Rasmussen, som konstaterer at generalforsamlingen er lovformeligt indkaldt.
 2. Valg af referent Peter Schleisner
 3. Formandens beretning. Ved Claus Vangsgaard. Beretningen vil blive udsendt, og der henvises her til.
 4. Kommentarer til beretningen.

  • Specielt angående antallet af medlemmer i klubben. En stigende tendens synes bremset, formentlig pga. den nedsatte aktivitet i klubben pga. coronaen. Der er dog håb om fremgang specielt tilgang af unge og måske kvindelige medlemmer. Net-flix serien Queens Gambit kunne måske medvirke til dette. Nye forslag efterlyses i øvrigt. Ole Villadsen foreslår noget i retning af ”skakkens dag” med f. eks offentlige skakspil et befærdet sted, f. eks. i Veri Centret.
  • Der er mulighed for at tilmelde sig dommerkursus. Dette vil også være attraktivt for klubben. Jørgen Rasmussen er allerede tilmeldt. Claus Vangsgard anfører, at kurset vil finde sted i det nye Chess House, det vil strække sig over en weekend, der vil være undervisning ved en FIDE-dommer, klubben betaler, og det er ikke nogen forudsætning, at man har et højt ratingtal.
  • Carsten Leed anfører, at de tidligere afholdte lørdagsarrangementer forestået af Claus Vangsgaard har været en succes og efterlyser, at det gentages. Andre bifalder dette.
  • Formandens beretning godkendes
 5. Kassererens gennemgang af regnskabet ved Poul Guldbæk Olesen. Der henvises til det uddelte regnskab.
 6. Kommentarer til regnskabet.

  • Først og fremmest bemærkes et betydeligt overskud. Dette skyldes primært nedsatte udgifter pga. corona-situationen i det forløbne år, hvor diverse omkostningstunge arrangementer ikke har kunnet afholdes. Af noget mindre betydning er nedsatte udgifter til klubbladet, som længe ikke har udkommet. Vi er uvisse på, om det kommer i gang igen og afventer melding angående dette fra Erik Bøye.
  • Ole Villadsen studser over, at over ½ af klubbens udgifter går til DSU og 6. hovedkreds. Han spekulerer på, om dette skyldes en noget uhensigtsmæssig prioritering disse steder af skakkens elite frem for bredden, hvor man måske med fordel kunne anvende mere på at hverve nye medlemmer. Kan det ændres? Claus Vangsgaard og Poul Guldbæk Olesen forklarer, at den eksisterende fordeling af midlerne er svær at ændre, og at pengene til eliten også gavner bredden i form af f.eks. øget medieopmærksomhed og sponsorindtægter.
  • Leif Nørholm Jensen anfører, at beløbet som er skænket klubben af afdøde medlem Peter Fiskers efterladte kæreste bør anvendes til et specifikt formål frem for som nu blot at indgå i det generelle regnskab. Der er enighed om dette.
 7. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen anbefaler, at dette fortsætter uændret. Dette vedtages.
 8. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer: Ingen.
 9. Valg af bestyrelse. Claus Vangsgaard og Bent Slottved genvælges.

  Poul Guldbæk Olesen ønsker efter flere års fortrinlig indsats at gå af som kasserer pga. stort arbejdspres til anden side bl. a. som kasserer for DSU.  Det er derfor påkrævet, at der findes en ny kasserer. Denne behøver ikke at være medlem af bestyrelsen. Ingen melder sig umiddelbart. Poul fortsætter derfor en kort stund endnu og vil i øvrigt hjælpe en ny kasserer godt i gang til den tid.

  Valg af bestyrelsessuppleanter: Jesper Korsgaard og Ole Villadsen genvælges.

  Valg af revisorer og revisorsuppleanter: Niels Danstrup blev genvalgt som revisor, Svend Henriksen fortsætter og Jesper Korsgaard fortsætter som revisorsuppleant.

 10. Eventuelt. Carsten Leed efterlyser, at der forud for vores hyggeaftener offentliggøres en dagsorden for aftenen f. eks. på hjemmesiden. Han efterlyser også et sensor-bræt eller lignende, der kan bruges til fremvisning af partier frem for vores noget utidssvarende og slidte magnet-bræt. Claus Vangsgaard oplyser, at der formentlig kommer et påbud fra DSU om at anskaffe demo-brætter. Disse er dog indtil videre både dyre og vanskelige at betjene, og Torben Gregersen oplyser, at man har dårlige erfaringer med dem i Skanderborg skakklub. En anden mulighed kunne være fremvisning ved hjælp af projektor og Chess Base, noget som allerede forefindes. Peter Schleisner foreslår at Claus demonstrerer dette ved en kommende hyggeaften

Generalforsamling 2021

Vejlby-Risskov Skakklub indkalder hermed til den årlige, ordinære generalforsamling i Vejlby Sognegård mandag den 16. august 2021, kl. 19.00.

Dagsorden, som følger klubbens vedtægter, ser sådan ud:

 1.  Valg af dirigent
 2.  Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab for regnskabsåret 1/7-20 – 30/6-21 Regnskabet vil blive udsendt til medlemmerne før generalforsamlingen.
 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 6. Indkomne forslag. Bestyrelsen kommer ikke med nye forslag i år. Forslag fra medlemmerne skal ifølge vedtægterne være Claus Vangsgaard i hænde senest en uge før, dvs. mandag den 9/8, kl. 18.00.
 7. Valg af:
  1. Bestyrelse (2 medlemmer på valg for en 2-årig periode). Claus Vangsgaard og Bent Slottved er på valg. De 3 øvrige medlemmer af bestyrelsen er Eivind Simonsen og Peter Schleisner og Poul G. Olesen.
  2. To bestyrelsessuppleanter (på valg for en 1-årig periode). Jesper Korsgaard og Ole Villadsen er på valg.
  3.  Én revisor (på valg for en 2–årig periode). Niels Danstrup er på valg. Den anden revisor er Svend Henriksen.
  4.  Revisorsuppleant. Jesper Korsgaard er på valg.
 8.  Eventuelt

PS. Ifølge vedtægterne konstituerer bestyrelsens 5 medlemmer sig efter generalforsamlingen og vælger formand, kasserer og sekretær. Der skal altså ikke vælges direkte til disse poster på generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der traditionen tro være en lynturnering.

Generalforsamling 2020 – referat

Referat fra generalforsamlingen i VRS 17/8 2020

1. Valg af dirigent: Jesper Korsgaard

2. Valg af referent: Peter Schleisner

3. Formandens beretning – ved Claus Vangsgård.

Der henvises til den udleverede skriftlige beretning. Denne godkendes.

Efterfølgende var der spørgsmål/diskussion af enkelte emner fra beretningen:

A. Ole Villadsen har bemærket, at der i den forløbne sæson har været usædvanlig mange afbud til især holdturneringen. Claus anfører, at årsagen til dels kan være at flere medlemmer af forskellige grunde er faldet fra, til dels at de fleste hold spiller samme ugedag – mandag, og at alle måske ikke har været tilstrækkelig opmærksomme på enkelte ændrede ugedage. Jørgen Rasmussen foreslår, at holdlederne med mellemrum ”stikker hovederne sammen” og også kontakter deltagerne forinden for at sikre, at de kan møde op. Poul Guldbæk Olesen bakker dette op, det kunne evt. foregå på en hyggeaften.

B. Som respons på Claus orientering om manglen på dommere oplyser Jørgen Rasmussen, at han gerne vil på dommerkursus. Forsamlingen stiller sig positivt til dette.

4. Kassereren aflægger regnskab – ved Poul Guldbæk Olesen – Dette godkendes. Der henvises i øvrigt til dette.

Efterfølgende diskuteres følgende punkter:

A. Jørgen Frank kommenterer, at der er en relativt stor udgift til klubbens skakblad – der henvises til diskussionen af dette under eventuelt.

B. Jesper Korsgaard har bemærket stort madspild efter julefrokosten og foreslår derfor mere begrænset indkøb næste gang.

C. Ole Villadsen opkaster spørgsmålet om eventuelle sponsorater til klubben; andre steder synes man at have succes med dette. Vores eneste sponsor har været Jutlander Bank, som især takket være Erik Bøyes indsats har været gavnlig for klubben. Det er dog formentlig svært og arbejdskrævende at skaffe nye sponsorer. Evt. kunne man tage det op i bestyrelsen og nedsætte en arbejdsgruppe af interesserede medlemmer.

5. Fastsættelse af kontingent. Dette forbliver uændret.

6. Indkomne forslag: Ingen fra hverken bestyrelse eller medlemmer.

7. Valg af bestyrelse. Eivind Simonsen, Poul Guldbæk Olesen og Peter Schleisner er på valg og genvælges. Som bestyrelsessuppleanter genvælges Jesper Korsgaard og Ole Villadsen

8. Valg af revisorer: Svend Henriksen er på valg og genvælges. Den anden revisor er Niels Danstrup. Som revisorsuppleant genvælges Jesper Korsgaard

9. Eventuelt.

A. Carsten Leed foreslår, at der udsendes skriftligt referat fra bestyrelsesmøderne til medlemmerne. Bestyrelsen stiller sig positivt, referatet vil blive udsendt på mail og ikke fremgå af hjemmesiden.

B. Klubbladets fremtid diskuteres. Medlemmerne er generelt glade for bladet, og man opfordres til at bidrage med indhold til de næste numre. Arbejdet med klubbladet har

påhvilet Erik Bøye, og bladets fremtid står og falder formentlig med hans indsats. Vi vil tage en snak med ham om hans mulighed for at fortsætte.

C. Jørgen Rasmussen roser det i januar afholdte lørdagsarrangement under ledelse af Claus og foreslår lignende fremover. Dette bifaldes generelt, f. eks hvert ½ år. Claus er positiv.

D. Diskussion af indholdet ved hyggeaftenerne. Man er glad for Claus problemgennemgang, men som 1 prioritet kunne man også ønske sig, at flere gennemgik egne partier. Måske er folk for generte til at melde sig til dette. Det er der ingen grund til. Vi bør alle være opmærksomme på at få egnede partier – uanset resultatet – gennemgået i fællesskab.

E. Jørgen Frank efterlyser flere kommentarer til de enkelte partier i holdturneringen. Almindelig enighed om, at det ville være fint. Claus mener, det bør være et krav til spillerne, at de efterfølgende bruger et par linjer til at beskrive partiet.

F. Hans Jørgen Mikkelsen overrækkes en lille vingave som påskønnelse af hans store arbejde som ”kantinebestyrer”

G. Peter Schleisner fremlægger de resterende bøger fra den boggave, klubben fik i arv for et par år siden, til fri afhentning af de interesserede medlemmer.