Kategoriarkiv: Generalforsamling

Generalforsamling 2019

GENERALFORSAMLING 2019

Vejlby-Risskov Skakklub indkalder hermed til den årlige, ordinære generalforsamling i Vejlby Sognegård mandag den 19. august 2019, kl. 19.00.

Aftenens dagsorden, som følger klubbens vedtægter, ser sådan ud:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab for regnskabsåret 1/7-18 – 30/6-19. Regnskabet bliver offentliggjort cirka en uge før generalforsamlingen.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag. Bestyrelsen kommer her med et forslag om nedsat kontingent for studerende. Øvrige forslag skal ifølge vedtægterne være Claus Vangsgaard i hænde senest en uge før, dvs. mandag den 12/8, kl. 18.00 (hvor bestyrelsen mødes og derefter offentliggør eventuelle forslag på vrsk.dk)
7. Valg af:
• Bestyrelse (to medlemmer på valg for en 2-årig periode). Claus Vangsgaard og Bent Slottved er på valg. Øvrige medlemmer er p.t. Poul G. Olesen, Eivind Simonsen og Peter Schleissner.
• To bestyrelsessuppleanter (på valg for en 1-årig periode). Ole Villadsen og Jesper Korsgaard er på valg.
• Én revisor (på valg for en 2–årig periode). Niels Danstrup er på valg.
8. Revisorsuppleant.   Jesper Korsgaard er på valg.
9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen afholder vi som sædvanligt klubmesterskab i lynskak.  På gensyn den 19/8 🙂

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2018

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I VEJLBY-RISSKOV SKAKKLUB MANDAG DEN 20. AUGUST 2018 I VEJLBY SOGNEGÅRD

Generalforsamlingen havde i år deltagelse af 15 medlemmer: Claus, Bent, Poul, Eivind, Car-
sten, Henning, Leif, Peter S., Hans Jørgen, Jørgen F., Torben H., Kjeld, Svend, Ole V. og Jesper.
Desuden var 3 nye (håber vi!) medlemmer med ”på en lytter” : Thor, Nicolaj og Benjamin.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab fra regnskabsåret 1/7-17 – 30/6-18
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af:
• Bestyrelse (3 medlemmer på valg for en 2-årig periode)
• 2 bestyrelsessuppleanter (for ét år)
• 1 revisor (på valg for en 2–årig periode)
8. Revisorsuppleant
9. Eventuelt
REFERAT:
Ad 1) Valg af dirigent
Eivind Simonsen blev valgt.

Ad 2) Valg af referent
Poul G. Olesen blev valgt.
Ad 3) Formandens beretning
Beretningen blev omdelt og vil snarest blive offentliggjort på hjemmesiden.

Derefter kom der en længere diskussion om klubbens hjemmeside, hvor der blev udtrykt en del kritik af den nuværende webmaster og dermed bestyrelsen for den manglende ajourføring, og der blev stillet forskellige forslag til hvem, der skulle varetage opgaven fremover.

Det blev pointeret, at kritikken både drejede sig om den egentlige ajourføring af faktiske oplysninger (resultater, datoer, bestyrelsessammensætning osv.) og også det manglende ”liv” på siden, dvs. indlæg fra medlemmer om turneringsresultater, gode partier m.v., gerne suppleret med billeder. Resultatet blev, at Eivind sagde ja til at påtage sig opgaven som ny webmaster. Det blev samtidig besluttet, at alle medlemmer, der har lyst til at bidrage på siden, får tilsendt et log-in. Leif og Torben, der har vist særlig interesse for området, får muligvis en særlig funktion i denne forbindelse. Bestyrelsen følger op på denne beslutning på sit første møde og giver alle medlemmer besked om resultatet.

Desuden blev principperne for holdturneringen diskuteret. Især blev det fremhævet, at det var frustrerende med de mange afbud og de konsekvenser, som de får for spillerne for de øvrige hold. Claus opsummerede, at der i den forløbne sæson havde været usædvanligt mange afbud, og at bestyrelsen i den nye sæson vil bestræbe sig på at minimere antallet af afbud ved bl.a. at orientere medlemmerne om de præcise spilledatoer (ikke kun ugerne) i god tid og sørge for, at de fremgår tydeligt af klubbens hjemmeside.
Beretningens punkt om et planlagt arrangement af en IM-turnering for kvindelige spillere (WIM) i anledning af jubilæet gav anledning til et par kritiske bemærkninger mht. det forventede pengeforbrug. Claus nævnte, at det p.t. var den bedste måde at profilere klubben på eliteplan, og at omkostningerne ville kunne begrænses pga ”samdrift” med sideløbende stormesterturnering og Aarhus-mesterskaber i Chess House.

ad 4) Kassereren aflægger det reviderede regnskab fra regnskabsåret 1/7-17 – 30/6-18
Regnskabet blev omdelt og kommenteret. Årets resultat var et overskud på 1.895 kr., især begrundet i kontingentstigningen sidste år og færre udgifter til juleafslutning end forventet. Dette bevirker, at formuen nu er forøget fra ca. 9.000 til ca. 11.000 kr. , og det giver mulighed for flere aktiviteter, herunder jubilæumsarrangementer, nyindkøb af materiale og eventuelt forhøjede præmier i turneringerne.

Der blev bl.a. spurgt til hvor godt det går med at få kontingenterne krævet op, og kassereren svarede, at vi ikke længere har egentlige restancer over lange perioder – men at det desværre stadig er nødvendigt at rykke en del af medlemmerne. Desuden blev der spurgt til principper for betaling af kørsel ved holdkampene. P.t. giver klubben ikke tilskud pga de trods alt ret små afstande – men bestyrelsen tager gerne emnet op, hvis der er ønske om det. Umiddelbart vil det ellers kun blive aktuelt, hvis (når!) førsteholdet rykker op i divisionsturneringen. Muligheden for betaling via Mobile Pay blev også luftet. Det er ikke muligt p.t. og vil kræve, at klubben anskaffer sig en særlig telefon til dette formål.

ad 5) Fastsættelse af kontingent
Det blev vedtaget at fastholde uændret kontingent, dvs. pr. halvår 475 kr. for ordinære medlemmer, 375 kr. for seniorer over 65 år,  350 kr. for juniorer og 250 kr. for B-medlemmer.

ad 6) Indkomne forslag.
Der var i år ikke indkommet nogle forslag.

Ad 7) Valg af:
• Bestyrelse (3 medlemmer på valg for 2 år) : Poul G. Olesen blev genvalgt, Eivind Simonsen, der var suppleant, blev valgt ind, og Peter Schleissner blev nyvalgt. Bestyrelsen består desuden af Claus Vangsgaard og Bent Slottved.
• 2 bestyrelsessuppleanter: Ole Villadsen og Jesper Korsgaard blev valgt.
• Revisor (én på valg): Svend Henriksen blev genvalgt. Niels Danstrup er på valg i 2019.
• Revisorsuppleant: Jesper Korsgaard blev genvalgt

Ad 8) Eventuelt
a. Det blev nævnt, at bestyrelsen mandag 1/10 holder et internt arrangement i anledning af 70-års-jubilæet. Der bliver tale om ”en udvidet hyggeaften”, hvor tidligere medlemmer fra ”storhedstiden” bliver inviteret, og der formentlig også bliver arrangeret noget fælles spisning. Indbydelse kommer inden for et par uger.
b. Vedr. holdturneringen blev det bekræftet, at bestyrelsen også i år spørger alle medlemmer om interessen, før holdene udtages ca. 1/10. Turneringen starter som sædvanligt i uge 44.
c. Bestyrelsen overrakte Hans Jørgen en lille gave på 3 flasker rødvin som tak for hans store og stabile indsats med kaffebrygning, pasning af kantinen og oprydning.
Aftenen blev som sædvanligt afsluttet med klubmesterskabet i lynskakturnering, der havde 11 deltagere. Turneringen blev suverænt vundet af Jesper med maximumpoints.

GENERALFORSAMLING 2018

Der indkaldes hermed til

GENERALFORSAMLING I VEJLBY-RISSKOV SKAKKLUB
MANDAG DEN 20. AUGUST 2018,  KL. 19.00 i VEJLBY  SOGNEGÅRD MED FØLGENDE DAGSORDEN :

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab (for regnskabsåret 1/7-17 – 30/6-18)
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag.  Forslag skal ifølge vedtægterne være formand Claus Vangsgaard i hænde senest mandag den 13/8.  Eventuelle forslag bliver straks derefter offentliggjort her på hjemmesiden. 
7. Valg af:
• Bestyrelse.   Der skal vælges tre medlemmer for en 2-årig periode.  Poul G. Olesen er på valg, Eivind Simonsen er indtrådt i bestyrelsen som suppleant i løbet af året og den 3. plads, der skal vælges til, er ledig p.t.  Claus Vangsgaard og Bent Slottved blev sidste år valgt for 2 år.
• 2 bestyrelsessuppleanter (der skal vælges to nye i forhold til sidste år)
• 2 revisorer (Svend Henriksen er på valg. Niels Danstrup er valgt frem til 2019).
• Revisorsuppleant (Jesper Korsgaard er på valg).
8. Eventuelt

GENERALFORSAMLING DEN 14. AUGUST 2017

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I VEJLBY-RISSKOV SKAKKLUB MANDAG DEN 14/8-2017

Der var 15 fremmødte (foruden de 5 bestyrelsesmedlemmer var det Svend, Carsten, Kjeld, Leif, Eivind, Hans Jørgen, Jens J., Jesper, Henning – og et nyt, kommende medlem Ole Villadsen).
På foranledning af Erik blev generalforsamlingen indledt med afsyngelse af en herlig skaksang.

1. Valg af dirigent
Leif Nørholm blev valgt.

2. Valg af referent
Poul G. Olesen blev valgt.

3. Formandens beretning
Claus Vangsgaards skriftlige beretning blev omdelt og kommenteret. Beretningen er tilgængelig for alle og refereres derfor ikke her. En del af punkterne fra beretningen blev drøftet under ”eventuelt” (se nærmere under pkt. 8). Beretningen blev godkendt.

4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab fra det foregående kalenderår
Som følge af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (jf. punkt 6), der lægger op til at regnskabsåret fremover følger ”skaksæsonen” (efterår/forår) blev der i år fremlagt to regnskaber :
a. Erik Bøye, som var kasserer frem til årsskiftet, fremlagde regnskabet for 2016. Dette viste et underskud på 3.412 kr., især begrundet i en stor aktivitet på ”klubbladsfronten” med udgivelse af hele 7 numre (en udgift på 5.500 kr.) samt indkøb af 5 nye skakure. Regnskabet blev godkendt.
b. Poul G. Olesen, som er ny kasserer, fremlagde et overgangsregnskab for 1. halvår af 2017.
Dette regnskab viste et beskedent overskud på 172 kr.  for det halve år – men det blev nævnt, at efteråret plejer at være økonomisk ”tungere” pga færre klubaftener (og dermed færre  kantineindtægter) samt klubbens tilskud til julefesten.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen fremlagde et budgetoverslag for det kommende budgetår 2017/18. Tallene viste, at det ville kunne løbe rundt med uændret kontingent, men at der så stort set ikke var mulighed for nyanskaffelser eller nye initiativer. Da kontingentet til DSU desuden er steget en del i de seneste år, og klubkontingentet ikke var steget i 5 år, foreslog bestyrelsen en forhøjelse på 50 kr. pr. halvår for alle medlemskategorier, med virkning fra 1. januar 2018. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Satserne hedder herefter :

475 kr. for ordinære medlemmer –  375 kr. for seniorer over 65 år 350 kr. for juniorer –  og 250 kr. for B-medlemmer.

6. Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslog en del ændringer i klubbens vedtægter. Forslaget var sendt rundt til medlemmerne forinden. Baggrunden for forslaget var følgende ønsker :
• Ønske om at omlægge regnskabsåret så det ikke længere følger kalenderåret – men i stedet ”klubsæsonen” (efterår/forår), så timingen med fremlæggelse i august passer bedre.
• Præcisering af regler for udmeldelser pga henholdsvis kontingentrestance og andre årsager
• Sletning af begrebet ”passive medlemmer” (som ikke bruges i praksis)
• Et generelt mere nutidigt sprog
På selve mødet kom der et ændringsforslag til det oprindelige forslag : Det drejede sig om § 13, hvor bestyrelsen gerne ville ændre forslaget og gå tilbage til valg af to revisorer.
Poul og Claus gennemgik forslaget, der gav anledning til et par sproglige korrektioner og et par opklarende spørgsmål, men i øvrigt var der fuld opbakning til intentionerne bag ændringerne. Generalforsamlingens deltagere vedtog enstemmigt det nye forslag (incl. ændringsforslaget), som herefter er gældende. De nye vedtægter vil blive lagt på klubbens hjemmeside.

7. Valg af :
Bestyrelse
Claus Vangsgaard og Bent Slottved blev enstemmigt genvalgt for en 2-årig periode (dvs. frem til 2019). De 3 øvrige medlemmer af bestyrelsen, Erik Bøye, Poul G. Olesen og Eigil Andersen er valgt for endnu et år. Bestyrelsen konstituerer sig selv – i henhold til vedtægterne – på sit næste møde.

Bestyrelsessuppleanter
Eivind Simonsen blev genvalgt til 1. – og Leif Nørholm til 2. suppleant for en étårig periode.

• Revisor og revisorsuppleant
Niels Danstrup blev genvalgt for 2 år (frem til 2019). Den anden revisor, Svend Henriksen, er valgt frem til 2018). Jesper Korsgaard blev valgt til revisorsuppleant for endnu ét år.

 • • Claus nævnte, at Dansk Skak Union har lagt op til en væsentlig skærpelse af kravet til skakdommere (tidligere kaldet turneringsledere), både hvad angår uddannelse og aktivitet. Dette vil givetvis komme til at give problemer både for VRS og generelt. Claus følger op på, hvad der kommer til at ske på området. I den forbindelse blev det nævnt, at det helt klart ville være en fordel, hvis flere medlemmer tog den nye dommeruddannelse eller eventuelt fik ”støvet en gammel uddannelse af”.  Klubben vil i så fald formentlig være klar til at afholde omkostningerne til kurser m.v.
  • Behovet for mere aktivitet fra medlemmerne mht indlæg til hjemmesiden og klubbladet (hvis det skal kunne fortsætte) blev igen nævnt.
  • Claus gentog et tidligere forslag om en ”undervisningslørdag”, som så ud til at kunne skaffe opbakning blandt de tilstedeværende.
  • Der kom forslag om at belønne medlemmer, der skaffer nye folk i klubben.
  • Det lave deltagerantal i hurtigturneringerne blev igen drøftet, og det blev nævnt, at den sene indbydelse kunne være et problem, samt at en aftale med et (helst større) antal om straks-tilmelding kunne øge interessen for deltagelse blandt klubbens øvrige medlemmer. Det er især blandt klubbens lavere ratede spillere, at tilslutningen er begrænset.
 • Det blev foreslået, at klubben skulle præmiere topscorerne i holdturneringen.
  • Der var enighed om at de månedlige ”teori- og hyggeaftener” er en succes, trods beskedent fremmøde, og der var ingen, der talte for en afskaffelse. Der kom forslag til nye aktiviteter på disse aftener: simultanskak og handicapturneringer (hurtigskak/lyn).
  • Klubben har 70 års-jubilæum i 2018, og det kunne være anledning til arrangement af både noget “skakligt” og noget socialt for medlemmerne.

Bestyrelsen tager disse punkter/forslag op på de kommende møder.

Herefter var der klubmesterskab i lynskak, som Claus vandt – ligesom sidste år!

Referat af generalforsamling den 15. august 2016

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I VEJLBY-RISSKOV SKAKKLUB  MANDAG DEN 15/8-2016

1. Valg af dirigent
Leif Nørholm blev valgt.

2. Valg af referent
Poul G. Olesen blev valgt.

3. Formandens beretning
Claus Vangsgaards skriftlige beretning blev omdelt og kommenteret. Blandt hovedpunkterne kan her fremhæves følgende :
• Klubben har haft en vis fremgang i medlemstallet, der giver grund til optimisme
• Især vores unge spillere, Freja og Bjarke Vangsgaard, har opnået flere flotte resultater
• Den organisatoriske situation er blevet forbedret, via flere aktive deltagere i bestyrelse og til udførelse af praktiske opgaver i klubben
• Klubbladet er udkommet regelmæssigt næsten hver måned
• Antallet af turneringer i klubregi har været nogenlunde status quo i forhold til tidligere år
• De månedlige ”teori- og hyggeaftener” har været en succes, trods beskedent fremmøde
I den efterfølgende diskussion af beretningen blev især to punkter diskuteret :
• Principperne for udtagelse af hold til holdturneringen. Her var der stemning for at alle medlemmer forud for sæsonen spørges om deres vilje til at spille holdskak i den kommende sæson og at holdene i højere grad ligger fast fra gang til gang.  Bestyrelsen drøfter herefter den videre procedure.
• En opdateret medlemsliste med mailadresser og telefonnumre blev efterspurgt. Bestyrelsen har nu ansvaret for at få udarbejdet en sådan, og det er målet, at den skal ligge klar i god tid før den kommende klubturnering starter. Det blev besluttet, at den skal ligge på hjemmesiden men være beskyttet med en kode, som kun medlemmerne kender. Poul er sat på opgaven, og Bent har efterfølgende bekræftet, at denne løsning er teknisk mulig.
Formandsberetningen blev herefter godkendt.

4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab fra det foregående kalenderår
Erik omdelte og fremlagde regnskabet for kalenderåret 2015. Den økonomiske situation havde været ret stabil, og driftsresultatet var blevet et beskedent underskud på godt 200 kr. og en stabil på egenkapital på ca. 12.500 kr. Regnskabet var endnu ikke blevet forelagt revisorerne, men det ville ske snarest. Generalforsamlingen godkendte regnskabet enstemmigt, med forbehold for at revisorernes efterfølgende godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, og dette blev vedtaget. Det almindelige kontingent er hermed fortsat 425 kr. pr. halvår, og de øvrige satser kan læses på hjemmesiden. Det blev vedtaget at undersøge mulighederne for tilmelding af kontingentopkrævning til PBS. Bestyrelsen arbejder videre med dette.

6. Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslog et par præciseringer til vedtægterne. I praksis var der tale om opfølgning på en praksis, som allerede er indført. En principbeslutning om at indkalde generalforsamlingen via hjemmesiden fra generalforsamlingen i 2013 skulle formaliseres, og det var desuden bestyrelsens ønske at formalisere de seneste års praksis med at afholde generalforsamlingen i august måned, for derved at lade den være et ”startskud” til den nye sæson. Ændringerne blev vedtaget enstemmigt. Det betyder, at ordlyden i § 8, stk. 1 fremover er sådan :
”Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den indvarsles via klubbens hjemmeside med 14 dages varsel. Samtlige medlemmer af klubben er stemmeberettigede. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i august måned med følgende dagsorden …. ”
Vedtægterne bliver nu tilrettede og lagt på hjemmesiden.

7. Valg af :
• Bestyrelse
Erik Bøye og Poul G. Olesen blev genvalgt og Eigil Andersen nyvalgt for 2 år (frem til 2018). De to øvrige medlemmer, Claus Vangsgaard og Bent Slottved, er valgt frem til 2017). Bestyrelsen konstituerer sig selv på det førstkommende møde.
• Bestyrelsessuppleanter
Eivind Simonsen blev valgt til 1. suppleant (for ét år, frem til 2017) og Leif Nørholm til 2. suppleant (for 2 år, frem til 2018).
• Revisor og revisorsuppleant
Svend Henriksen blev genvalgt for 2 år (frem til 2018). Den anden revisor, Niels Danstrup, er valgt frem til 2017). Jesper Korsgaard blev valgt til revisorsuppleant for ét år.

8. Eventuelt
Ingen særlige emner under dette punkt. Generalforsamlingen blev afsluttet med afsyngelse af en skaksang.

Herefter var der lynskakturnering, som Claus vandt med maximumpoints.