Kategoriarkiv: Generalforsamling

Referat fra Generalforsamlingen

Referat af generalforsamling 16/8 2021

 1. Valg af ordstyrer: Jørgen Rasmussen, som konstaterer at generalforsamlingen er lovformeligt indkaldt.
 2. Valg af referent Peter Schleisner
 3. Formandens beretning. Ved Claus Vangsgaard. Beretningen vil blive udsendt, og der henvises her til.
 4. Kommentarer til beretningen.

  • Specielt angående antallet af medlemmer i klubben. En stigende tendens synes bremset, formentlig pga. den nedsatte aktivitet i klubben pga. coronaen. Der er dog håb om fremgang specielt tilgang af unge og måske kvindelige medlemmer. Net-flix serien Queens Gambit kunne måske medvirke til dette. Nye forslag efterlyses i øvrigt. Ole Villadsen foreslår noget i retning af ”skakkens dag” med f. eks offentlige skakspil et befærdet sted, f. eks. i Veri Centret.
  • Der er mulighed for at tilmelde sig dommerkursus. Dette vil også være attraktivt for klubben. Jørgen Rasmussen er allerede tilmeldt. Claus Vangsgard anfører, at kurset vil finde sted i det nye Chess House, det vil strække sig over en weekend, der vil være undervisning ved en FIDE-dommer, klubben betaler, og det er ikke nogen forudsætning, at man har et højt ratingtal.
  • Carsten Leed anfører, at de tidligere afholdte lørdagsarrangementer forestået af Claus Vangsgaard har været en succes og efterlyser, at det gentages. Andre bifalder dette.
  • Formandens beretning godkendes
 5. Kassererens gennemgang af regnskabet ved Poul Guldbæk Olesen. Der henvises til det uddelte regnskab.
 6. Kommentarer til regnskabet.

  • Først og fremmest bemærkes et betydeligt overskud. Dette skyldes primært nedsatte udgifter pga. corona-situationen i det forløbne år, hvor diverse omkostningstunge arrangementer ikke har kunnet afholdes. Af noget mindre betydning er nedsatte udgifter til klubbladet, som længe ikke har udkommet. Vi er uvisse på, om det kommer i gang igen og afventer melding angående dette fra Erik Bøye.
  • Ole Villadsen studser over, at over ½ af klubbens udgifter går til DSU og 6. hovedkreds. Han spekulerer på, om dette skyldes en noget uhensigtsmæssig prioritering disse steder af skakkens elite frem for bredden, hvor man måske med fordel kunne anvende mere på at hverve nye medlemmer. Kan det ændres? Claus Vangsgaard og Poul Guldbæk Olesen forklarer, at den eksisterende fordeling af midlerne er svær at ændre, og at pengene til eliten også gavner bredden i form af f.eks. øget medieopmærksomhed og sponsorindtægter.
  • Leif Nørholm Jensen anfører, at beløbet som er skænket klubben af afdøde medlem Peter Fiskers efterladte kæreste bør anvendes til et specifikt formål frem for som nu blot at indgå i det generelle regnskab. Der er enighed om dette.
 7. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen anbefaler, at dette fortsætter uændret. Dette vedtages.
 8. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer: Ingen.
 9. Valg af bestyrelse. Claus Vangsgaard og Bent Slottved genvælges.

  Poul Guldbæk Olesen ønsker efter flere års fortrinlig indsats at gå af som kasserer pga. stort arbejdspres til anden side bl. a. som kasserer for DSU.  Det er derfor påkrævet, at der findes en ny kasserer. Denne behøver ikke at være medlem af bestyrelsen. Ingen melder sig umiddelbart. Poul fortsætter derfor en kort stund endnu og vil i øvrigt hjælpe en ny kasserer godt i gang til den tid.

  Valg af bestyrelsessuppleanter: Jesper Korsgaard og Ole Villadsen genvælges.

  Valg af revisorer og revisorsuppleanter: Niels Danstrup blev genvalgt som revisor, Svend Henriksen fortsætter og Jesper Korsgaard fortsætter som revisorsuppleant.

 10. Eventuelt. Carsten Leed efterlyser, at der forud for vores hyggeaftener offentliggøres en dagsorden for aftenen f. eks. på hjemmesiden. Han efterlyser også et sensor-bræt eller lignende, der kan bruges til fremvisning af partier frem for vores noget utidssvarende og slidte magnet-bræt. Claus Vangsgaard oplyser, at der formentlig kommer et påbud fra DSU om at anskaffe demo-brætter. Disse er dog indtil videre både dyre og vanskelige at betjene, og Torben Gregersen oplyser, at man har dårlige erfaringer med dem i Skanderborg skakklub. En anden mulighed kunne være fremvisning ved hjælp af projektor og Chess Base, noget som allerede forefindes. Peter Schleisner foreslår at Claus demonstrerer dette ved en kommende hyggeaften

Generalforsamling 2021

Vejlby-Risskov Skakklub indkalder hermed til den årlige, ordinære generalforsamling i Vejlby Sognegård mandag den 16. august 2021, kl. 19.00.

Dagsorden, som følger klubbens vedtægter, ser sådan ud:

 1.  Valg af dirigent
 2.  Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab for regnskabsåret 1/7-20 – 30/6-21 Regnskabet vil blive udsendt til medlemmerne før generalforsamlingen.
 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 6. Indkomne forslag. Bestyrelsen kommer ikke med nye forslag i år. Forslag fra medlemmerne skal ifølge vedtægterne være Claus Vangsgaard i hænde senest en uge før, dvs. mandag den 9/8, kl. 18.00.
 7. Valg af:
  1. Bestyrelse (2 medlemmer på valg for en 2-årig periode). Claus Vangsgaard og Bent Slottved er på valg. De 3 øvrige medlemmer af bestyrelsen er Eivind Simonsen og Peter Schleisner og Poul G. Olesen.
  2. To bestyrelsessuppleanter (på valg for en 1-årig periode). Jesper Korsgaard og Ole Villadsen er på valg.
  3.  Én revisor (på valg for en 2–årig periode). Niels Danstrup er på valg. Den anden revisor er Svend Henriksen.
  4.  Revisorsuppleant. Jesper Korsgaard er på valg.
 8.  Eventuelt

PS. Ifølge vedtægterne konstituerer bestyrelsens 5 medlemmer sig efter generalforsamlingen og vælger formand, kasserer og sekretær. Der skal altså ikke vælges direkte til disse poster på generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der traditionen tro være en lynturnering.

Generalforsamling 2020 – referat

Referat fra generalforsamlingen i VRS 17/8 2020

1. Valg af dirigent: Jesper Korsgaard

2. Valg af referent: Peter Schleisner

3. Formandens beretning – ved Claus Vangsgård.

Der henvises til den udleverede skriftlige beretning. Denne godkendes.

Efterfølgende var der spørgsmål/diskussion af enkelte emner fra beretningen:

A. Ole Villadsen har bemærket, at der i den forløbne sæson har været usædvanlig mange afbud til især holdturneringen. Claus anfører, at årsagen til dels kan være at flere medlemmer af forskellige grunde er faldet fra, til dels at de fleste hold spiller samme ugedag – mandag, og at alle måske ikke har været tilstrækkelig opmærksomme på enkelte ændrede ugedage. Jørgen Rasmussen foreslår, at holdlederne med mellemrum ”stikker hovederne sammen” og også kontakter deltagerne forinden for at sikre, at de kan møde op. Poul Guldbæk Olesen bakker dette op, det kunne evt. foregå på en hyggeaften.

B. Som respons på Claus orientering om manglen på dommere oplyser Jørgen Rasmussen, at han gerne vil på dommerkursus. Forsamlingen stiller sig positivt til dette.

4. Kassereren aflægger regnskab – ved Poul Guldbæk Olesen – Dette godkendes. Der henvises i øvrigt til dette.

Efterfølgende diskuteres følgende punkter:

A. Jørgen Frank kommenterer, at der er en relativt stor udgift til klubbens skakblad – der henvises til diskussionen af dette under eventuelt.

B. Jesper Korsgaard har bemærket stort madspild efter julefrokosten og foreslår derfor mere begrænset indkøb næste gang.

C. Ole Villadsen opkaster spørgsmålet om eventuelle sponsorater til klubben; andre steder synes man at have succes med dette. Vores eneste sponsor har været Jutlander Bank, som især takket være Erik Bøyes indsats har været gavnlig for klubben. Det er dog formentlig svært og arbejdskrævende at skaffe nye sponsorer. Evt. kunne man tage det op i bestyrelsen og nedsætte en arbejdsgruppe af interesserede medlemmer.

5. Fastsættelse af kontingent. Dette forbliver uændret.

6. Indkomne forslag: Ingen fra hverken bestyrelse eller medlemmer.

7. Valg af bestyrelse. Eivind Simonsen, Poul Guldbæk Olesen og Peter Schleisner er på valg og genvælges. Som bestyrelsessuppleanter genvælges Jesper Korsgaard og Ole Villadsen

8. Valg af revisorer: Svend Henriksen er på valg og genvælges. Den anden revisor er Niels Danstrup. Som revisorsuppleant genvælges Jesper Korsgaard

9. Eventuelt.

A. Carsten Leed foreslår, at der udsendes skriftligt referat fra bestyrelsesmøderne til medlemmerne. Bestyrelsen stiller sig positivt, referatet vil blive udsendt på mail og ikke fremgå af hjemmesiden.

B. Klubbladets fremtid diskuteres. Medlemmerne er generelt glade for bladet, og man opfordres til at bidrage med indhold til de næste numre. Arbejdet med klubbladet har

påhvilet Erik Bøye, og bladets fremtid står og falder formentlig med hans indsats. Vi vil tage en snak med ham om hans mulighed for at fortsætte.

C. Jørgen Rasmussen roser det i januar afholdte lørdagsarrangement under ledelse af Claus og foreslår lignende fremover. Dette bifaldes generelt, f. eks hvert ½ år. Claus er positiv.

D. Diskussion af indholdet ved hyggeaftenerne. Man er glad for Claus problemgennemgang, men som 1 prioritet kunne man også ønske sig, at flere gennemgik egne partier. Måske er folk for generte til at melde sig til dette. Det er der ingen grund til. Vi bør alle være opmærksomme på at få egnede partier – uanset resultatet – gennemgået i fællesskab.

E. Jørgen Frank efterlyser flere kommentarer til de enkelte partier i holdturneringen. Almindelig enighed om, at det ville være fint. Claus mener, det bør være et krav til spillerne, at de efterfølgende bruger et par linjer til at beskrive partiet.

F. Hans Jørgen Mikkelsen overrækkes en lille vingave som påskønnelse af hans store arbejde som ”kantinebestyrer”

G. Peter Schleisner fremlægger de resterende bøger fra den boggave, klubben fik i arv for et par år siden, til fri afhentning af de interesserede medlemmer.

Generalforsamling 2020

GENERALFORSAMLING 2020
Vejlby-Risskov Skakklub indkalder hermed til den årlige, ordinære generalforsamling i Vejlby Sognegård mandag den 17. august 2020, kl. 19.00, hvor alle (både A- og B-)medlemmer – er velkomne. 

Dagsorden, som følger klubbens vedtægter, ser sådan ud:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab for regnskabsåret 1/7-19 – 30/6-20.  Regnskabet vil blive udsendt til medlemmerne  nogle dage før generalforsamlingen.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.  Bestyrelsen regner ikke med at komme med nye forslag i år. Forslag skal ifølge vedtægterne være Claus Vangsgaard i hænde senest en uge før, dvs. mandag den 10/8, kl. 18.00  (hvor besty- relsen mødes og derefter udsender eventuelle forslag til medlemmerne).
7. Valg af:
• Bestyrelse (3 medlemmer på valg for en 2-årig periode). Poul G. Olesen, Eivind Simonsen og Peter Schleisner er på valg. De øvrige medlemmer af bestyrelsen er Claus Vangsgaard og Bent Slottved.
• To bestyrelsessuppleanter (på valg for en 1-årig periode). Jesper Korsgaard og Ole Villadsen er på valg.
• Én revisor (på valg for en 2–årig periode). Svend Henriksen er på valg. Den anden revisor er Niels Danstrup.
8. Revisorsuppleant (på valg for ét år).  Jesper Korsgaard er på valg.
9. Eventuelt


REFERAT FRA GENERALFORSAMLING

Referat fra generalforsamling i Vejlby-Risskov Skakklub 19/8 2019

1. Jesper Korsgaard vælges til dirigent og konstaterer at formalia er i orden.

2. Peter Schleisner er referent.

3. Formandens beretning ved Claus Vangsgaard: Der henvises til den uddelte skriftlige
beretning (som alle klubbens medlemmer vil kunne få ved henvendelse til Claus). Supplerende kan oplyses:
Der orienteres om problemerne for Chess House. 2 andre Århusianske klubber, Nordre og Skolerne stod pludselig uden spillelokaler. Det lader til at Nordre nu har fundet et egnet lokale, men Skolerne har anmodet om i en formentlig kortere periode at måtte spille hos os. Ole Villadsen spørger hvad det konkret vil betyde. Claus oplyser, at der sædvanligvis kun er ca 8 medlemmer i Skolerne, der spiller klubturnering, og de vil uden problemer kunne være i samme lokale som os om mandagen. Der er i øvrigt almindelig enighed om at de er velkomne. Claus pointerer, at nu hvor Chess House ikke længere kan tegne århusiansk skak, vil det være fint hvis VRS var mere aktiv udadtil.
Beretningen godkendes af forsamlingen

4. Kassererens beretning ved Poul Guldbæk Olesen: Der henvises til det uddelte skriftlige regnskab (som alle klubbens medlemmer vil kunne få ved henvendelse til Poul). Regnskabet gennemgås i detaljer. Der bemærkes specielt at ca. 2/3 af klubbens udgifter udgøres af kontingent til Dansk Skakunion (DSU), og Ole Villadsen undrer sig over beløbets størrelse. Poul oplyser, at det kan virke voldsomt,
men er uundgåeligt, og at han i kraft af sin post som kasserer i DSU kan oplyse, at DSU synes at forvalte pengene fornuftigt. DSU giver også tilskud til 6 hovedkreds.
Konklusionen på gennemgangen af regnskabet er, at økonomien er fornuftig og kan
forventes at være det til næste år også.
Ole Villadsen spørger om der er behov for regler for kørselstilskud ved deltagelse i f. eks holdskak. Poul svarer, at beløbene foreløbig er så beskedne, at der ikke er grund til at lave regler for dette. Situationen bliver dog anderledes, såfremt førsteholdet rykker op.
Regnskabet godkendes af forsamlingen.

5. Fastsættelse af kontingent. Dette forbliver uændret. Det har været på tale at nedsætte kontingentet for unge spillere for på den måde måske at tiltrække nye medlemmer, men i stedet har man i bestyrelsen valgt at lade denne gruppe slippe med et lavere indskud ved klubturneringer.

6. Indkomne forslag: Ingen

7. Valg : Claus Vangsgaard og Bent Slottved er på valg til bestyrelsen og genvælges. Ole Villadsen og Jesper Korsgaard genvælges som suppleanter. Jesper er første suppleant. Niels Danstrup genvælges som revisor og Jesper Korsgaard som revisorsuppleant.

8. Eventuelt
Det diskuteres, hvad der kan gøres for at tiltrække nye medlemmer. Det er her væsentligt, at vi alle, når der er mulighed for det, reklamerer for klubben. Jesper Korsgaard fremviser som muligt eksempel til efterfølgelse et billede af en plakat, der reklamerer for Kolding Skakklub. Det er af betydning, at hjemmesiden fortsat er spændende og varieret, og alle er velkomne til at komme med indlæg. Alle har således mulighed for at få eget log-in og skrive direkte på hjemmesiden. Alternativt kan indlægget mailes til Eivind Ortind Simonsen, der vil bringe det videre. Der er ingen censur.
Peter Fisker Hansen er kulturhistoriker og vil gerne bidrage med mange og forskelligartede indlæg med baggrund i hans interesse for skak i en større sammenhæng og hans store samling af skaklitteratur. Dette hilses velkomment af forsamlingen.

Herefter afholdt vi det årlige klubmesterskab i lynskak, som blev vundet af Jesper Korsgaard med 8½ p. af 9.